John 6:7
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
611 [e]Ἀπεκρίθη
apekrithē
AnsweredV-AIP-3S
846 [e]αὐτῷ
autō
HimPPro-DM3S
3588 [e]
ho
- Art-NMS
5376 [e]Φίλιππος
Philippos
Philip,N-NMS
1250 [e]Διακοσίων
Diakosiōn
Two hundredAdj-GNP
1220 [e]δηναρίων
dēnariōn
denarii worthN-GNP
740 [e]ἄρτοι
artoi
of loavesN-NMP
3756 [e]οὐκ
ouk
notAdv
714 [e]ἀρκοῦσιν
arkousin
are sufficientV-PIA-3P
846 [e]αὐτοῖς,
autois
for themPPro-DM3P
2443 [e]ἵνα
hina
thatConj
1538 [e]ἕκαστος
hekastos
eachAdj-NMS
1024 [e]βραχύ
brachy
little [piece]Adj-ANS
5100 [e]τι
ti
oneIPro-ANS
2983 [e]λάβῃ.
labē
might receive.V-ASA-3S

Greek Texts
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:7 Greek NT: Nestle 1904
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕκαστος βραχύ τι λάβῃ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:7 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχὺ λάβῃ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:7 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ἀπεκρίθη αὐτῷ [ὁ] Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος βραχὺ [τι] λάβῃ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:7 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος, Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕκαστος αὐτῶν βραχύ τι λάβῃ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:7 Greek NT: Greek Orthodox Church
ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Φίλιππος· Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος αὐτῶν βραχύ τι λάβῃ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:7 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ἀποκρίνεται αὐτῷ ὁ Φίλιππος, διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕκαστος βραχύ τι λάβῃ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:7 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος, Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, ἵνα ἕκαστος αὐτῶν βραχύ τι λάβῃ.

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 6:7 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ἀπεκρίθη αὐτῷ Φίλιππος Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς ἵνα ἕκαστος αὐτῶν βραχύ τι λάβῃ

John 6:7 Hebrew Bible
ויען אתו פילפוס לחם מאתים דינר לא ימצא להם לקחת לו איש איש מעט׃

John 6:7 Aramaic NT: Peshitta
ܐܡܪ ܠܗ ܦܝܠܝܦܘܤ ܕܡܐܬܝܢ ܕܝܢܪܝܢ ܠܚܡܐ ܠܐ ܤܦܩ ܠܗܘܢ ܟܕ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܤܒ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
Philip answered Him, "Two hundred denarii worth of bread is not sufficient for them, for everyone to receive a little."

King James Bible
Philip answered him, Two hundred pennyworth of bread is not sufficient for them, that every one of them may take a little.

Holman Christian Standard Bible
Philip answered, "Two hundred denarii worth of bread wouldn't be enough for each of them to have a little."
Treasury of Scripture Knowledge

Two. This sum, rating the denarius at

John 6:7 Philip answered him, Two hundred pennyworth of bread is not sufficient …

John 6:6 And this he said to prove him: for he himself knew what he would do.

John 6:7 Philip answered him, Two hundred pennyworth of bread is not sufficient …

John 6:6 And this he said to prove him: for he himself knew what he would do.

Numbers 11:21,22 And Moses said, The people, among whom I am, are six hundred thousand …

2 Kings 4:43 And his servitor said, What, should I set this before an hundred …

Mark 6:37 He answered and said to them, Give you them to eat. And they say …

pennyworth.

John 12:5 Why was not this ointment sold for three hundred pence, and given to the poor?

Matthew 18:28 But the same servant went out, and found one of his fellow servants, …

Links
John 6:7John 6:7 NIVJohn 6:7 NLTJohn 6:7 ESVJohn 6:7 NASBJohn 6:7 KJVJohn 6:7 Bible AppsJohn 6:7 Biblia ParalelaJohn 6:7 Chinese BibleJohn 6:7 French BibleJohn 6:7 German BibleBible Hub
John 6:6
Top of Page
Top of Page