πραΰτητος
Englishman's Concordance
πραΰτητος (prautētos) — 5 Occurrences

1 Corinthians 4:21 N-GFS
GRK: πνεύματί τε πραΰτητος
NAS: with love and a spirit of gentleness?
INT: spirit moreover of gentleness

2 Corinthians 10:1 N-GFS
GRK: διὰ τῆς πραΰτητος καὶ ἐπιεικείας
NAS: urge you by the meekness and gentleness
INT: by the gentleness and gentleness

Galatians 6:1 N-GFS
GRK: ἐν πνεύματι πραΰτητος σκοπῶν σεαυτόν
NAS: in a spirit of gentleness; [each one] looking
INT: in a spirit of gentleness considering yourself

Ephesians 4:2 N-GFS
GRK: ταπεινοφροσύνης καὶ πραΰτητος μετὰ μακροθυμίας
NAS: humility and gentleness, with patience,
INT: humility and gentleness with patience

1 Peter 3:15 N-GFS
GRK: ἀλλὰ μετὰ πραΰτητος καὶ φόβου
NAS: that is in you, yet with gentleness and reverence;
KJV: you with meekness and fear:
INT: yet with gentleness and fear

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page