πλούτου
Englishman's Concordance
πλούτου (ploutou) — 6 Occurrences

Matthew 13:22 N-GMS
GRK: ἀπάτη τοῦ πλούτου συμπνίγει τὸν
NAS: and the deceitfulness of wealth choke
KJV: the deceitfulness of riches, choke
INT: deceit of riches choke the

Mark 4:19 N-GMS
GRK: ἀπάτη τοῦ πλούτου καὶ αἱ
NAS: and the deceitfulness of riches, and the desires
KJV: the deceitfulness of riches, and
INT: deceit of the riches and

Luke 8:14 N-GMS
GRK: μεριμνῶν καὶ πλούτου καὶ ἡδονῶν
NAS: with worries and riches and pleasures
KJV: cares and riches and pleasures
INT: cares and riches and pleasures

Romans 2:4 N-GMS
GRK: ἢ τοῦ πλούτου τῆς χρηστότητος
NAS: do you think lightly of the riches of His kindness
KJV: despisest thou the riches of his
INT: or the riches of the kindness

Romans 11:33 N-GMS
GRK: Ὢ βάθος πλούτου καὶ σοφίας
NAS: the depth of the riches both
KJV: the depth of the riches both
INT: O depth of riches both of wisdom

1 Timothy 6:17 N-GMS
GRK: ἠλπικέναι ἐπὶ πλούτου ἀδηλότητι ἀλλ'
NAS: on the uncertainty of riches, but on God,
KJV: in uncertain riches, but in
INT: to have hope in of riches [the] uncertainty but

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page