πλοῦτον
Englishman's Concordance
πλοῦτον (plouton) — 3 Occurrences

Romans 9:23 N-AMS
GRK: γνωρίσῃ τὸν πλοῦτον τῆς δόξης
NAS: And [He did so] to make known the riches of His glory
KJV: he might make known the riches of his
INT: he might make known the riches of the glory

Hebrews 11:26 N-AMS
GRK: μείζονα πλοῦτον ἡγησάμενος τῶν
NAS: greater riches than the treasures
KJV: greater riches than
INT: greater riches having esteemed than the

Revelation 5:12 N-AMS
GRK: δύναμιν καὶ πλοῦτον καὶ σοφίαν
NAS: power and riches and wisdom
KJV: power, and riches, and wisdom,
INT: power and riches and wisdom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page