νὺξ
Englishman's Concordance
νὺξ (nyx) — 7 Occurrences

John 9:4 N-NFS
GRK: ἐστίν ἔρχεται νὺξ ὅτε οὐδεὶς
NAS: as it is day; night is coming
KJV: it is day: the night cometh, when
INT: it is comes night when no one

John 13:30 N-NFS
GRK: ἦν δὲ νύξ
NAS: out immediately; and it was night.
KJV: and it was night.
INT: it was moreover night

Acts 27:27 N-NFS
GRK: δὲ τεσσαρεσκαιδεκάτη νὺξ ἐγένετο διαφερομένων
NAS: the fourteenth night came,
KJV: the fourteenth night was come,
INT: moreover the fourteenth night was come being driven about

Romans 13:12 N-NFS
GRK: νὺξ προέκοψεν ἡ
NAS: The night is almost gone, and the day
KJV: The night is far spent,
INT: The night is nearly over

Revelation 8:12 N-NFS
GRK: καὶ ἡ νὺξ ὁμοίως
NAS: for a third of it, and the night in the same way.
KJV: of it, and the night likewise.
INT: and the night likewise

Revelation 21:25 N-NFS
GRK: κλεισθῶσιν ἡμέρας νὺξ γὰρ οὐκ
NAS: (for there will be no night there)
KJV: there shall be no night there.
INT: shall be shut by day night indeed not

Revelation 22:5 N-NFS
GRK: καὶ νὺξ οὐκ ἔσται
NAS: longer be [any] night; and they will not have
KJV: there shall be no night there; and
INT: And night not will be

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page