νεφέλη
Englishman's Concordance
νεφέλη (nephelē) — 8 Occurrences

Matthew 17:5 N-NFS
GRK: λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν
NAS: a bright cloud overshadowed
KJV: a bright cloud overshadowed
INT: was speaking behold a cloud bright overshadowed

Mark 9:7 N-NFS
GRK: καὶ ἐγένετο νεφέλη ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς
NAS: Then a cloud formed, overshadowing
KJV: there was a cloud that overshadowed
INT: And there came a cloud overshadowing them

Luke 9:34 N-NFS
GRK: λέγοντος ἐγένετο νεφέλη καὶ ἐπεσκίαζεν
NAS: this, a cloud formed
KJV: there came a cloud, and
INT: as he was saying came a cloud and overshadowed

Luke 21:27 N-DFS
GRK: ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως
NAS: COMING IN A CLOUD with power
KJV: coming in a cloud with power
INT: coming in a cloud with power

Acts 1:9 N-NFS
GRK: ἐπήρθη καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν
NAS: up while they were looking on, and a cloud received
KJV: and a cloud received
INT: he was taken up and a cloud hid him

1 Corinthians 10:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν
NAS: into Moses in the cloud and in the sea;
KJV: Moses in the cloud and in
INT: in the cloud and in

Revelation 11:12 N-DFS
GRK: ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐθεώρησαν
NAS: up into heaven in the cloud, and their enemies
KJV: heaven in a cloud; and their
INT: in the cloud and beheld

Revelation 14:14 N-NFS
GRK: καὶ ἰδοὺ νεφέλη λευκή καὶ
NAS: a white cloud, and sitting
KJV: behold a white cloud, and upon
INT: and behold a cloud white and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page