νεφέλης
Englishman's Concordance
νεφέλης (nephelēs) — 5 Occurrences

Matthew 17:5 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα Οὗτός
NAS: a voice out of the cloud said,
KJV: out of the cloud, which said,
INT: out of the cloud saying This

Mark 9:7 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς νεφέλης Οὗτός ἐστιν
NAS: came out of the cloud, This
KJV: came out of the cloud, saying, This
INT: out of the cloud This is

Luke 9:35 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα Οὗτός
NAS: came out of the cloud, saying,
KJV: a voice out of the cloud, saying, This
INT: out of the cloud saying This

Revelation 14:15 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς νεφέλης Πέμψον τὸ
NAS: to Him who sat on the cloud, Put
KJV: on the cloud, Thrust in
INT: on the cloud Send the

Revelation 14:16 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς νεφέλης τὸ δρέπανον
NAS: He who sat on the cloud swung
KJV: he that sat on the cloud thrust in his
INT: upon the cloud the sickle

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page