νεφέλην
Englishman's Concordance
νεφέλην (nephelēn) — 5 Occurrences

Luke 9:34 N-AFS
GRK: εἰς τὴν νεφέλην
NAS: as they entered the cloud.
KJV: entered into the cloud.
INT: into the cloud

Luke 12:54 N-AFS
GRK: ἴδητε τὴν νεφέλην ἀνατέλλουσαν ἐπὶ
NAS: you see a cloud rising
KJV: When ye see a cloud rise out of
INT: you see a cloud rising up from

1 Corinthians 10:1 N-AFS
GRK: ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ
NAS: under the cloud and all
KJV: were under the cloud, and all
INT: under the cloud were and

Revelation 10:1 N-AFS
GRK: οὐρανοῦ περιβεβλημένον νεφέλην καὶ ἡ
NAS: clothed with a cloud; and the rainbow
KJV: clothed with a cloud: and
INT: heaven clothed with a cloud and a

Revelation 14:14 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον
NAS: and sitting on the cloud [was] one like
KJV: and upon the cloud [one] sat like
INT: upon the cloud [one] sitting like

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page