λήμψεται
Englishman's Concordance
λήμψεται (lēmpsetai) — 8 Occurrences

Matthew 10:41 V-FIM-3S
GRK: μισθὸν προφήτου λήμψεται καὶ ὁ
NAS: of a prophet shall receive a prophet's
KJV: of a prophet shall receive a prophet's
INT: [the] reward of a prophet will receive and he that

Matthew 10:41 V-FIM-3S
GRK: μισθὸν δικαίου λήμψεται
NAS: of a righteous man shall receive a righteous man's
KJV: and he that receiveth a righteous man
INT: the reward of a righteous [man] will receive

Matthew 19:29 V-FIM-3S
GRK: ὀνόματος ἑκατονταπλασίονα λήμψεται καὶ ζωὴν
NAS: sake, will receive many times as much,
KJV: sake, shall receive an hundredfold,
INT: name a hundredfold will receive and life

John 16:14 V-FIM-3S
GRK: τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ
NAS: He will glorify Me, for He will take of Mine
KJV: me: for he shall receive of mine,
INT: that which [is] mine he will take and will declare

1 Corinthians 3:8 V-FIM-3S
GRK: ἴδιον μισθὸν λήμψεται κατὰ τὸν
NAS: but each will receive his own
KJV: every man shall receive his own
INT: own reward will receive according to the

1 Corinthians 3:14 V-FIM-3S
GRK: ἐποικοδόμησεν μισθὸν λήμψεται
NAS: on it remains, he will receive a reward.
KJV: he hath built thereupon, he shall receive a reward.
INT: he built up a reward he will receive

James 1:7 V-FIM-3S
GRK: ἐκεῖνος ὅτι λήμψεταί τι παρὰ
NAS: ought not to expect that he will receive anything
KJV: that he shall receive any thing
INT: that that he will receive anything from

James 1:12 V-FIM-3S
GRK: δόκιμος γενόμενος λήμψεται τὸν στέφανον
NAS: approved, he will receive the crown
KJV: when he is tried, he shall receive the crown
INT: proved having been he will receive the crown

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Λάμεχ — 1 Occ.
λαμπάδας — 3 Occ.
λαμπάδες — 3 Occ.
λαμπάδων — 2 Occ.
λαμπάς — 1 Occ.
λαμπρᾷ — 3 Occ.
λαμπρὰν — 2 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page