λήμψεσθε
Englishman's Concordance
λήμψεσθε (lēmpsesthe) — 5 Occurrences

Matthew 21:22 V-FIM-2P
GRK: προσευχῇ πιστεύοντες λήμψεσθε
NAS: believing, you will receive.
KJV: prayer, believing, ye shall receive.
INT: prayer believing you will receive

John 5:43 V-FIM-2P
GRK: ἰδίῳ ἐκεῖνον λήμψεσθε
NAS: in his own name, you will receive him.
KJV: name, him ye will receive.
INT: own him you will receive

John 16:24 V-FIM-2P
GRK: αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε ἵνα ἡ
NAS: ask and you will receive, so
KJV: ask, and ye shall receive, that your
INT: ask and you will receive that the

Acts 1:8 V-FIM-2P
GRK: ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος
NAS: but you will receive power
KJV: But ye shall receive power,
INT: but you will receive power having come

Acts 2:38 V-FIM-2P
GRK: ὑμῶν καὶ λήμψεσθε τὴν δωρεὰν
NAS: of your sins; and you will receive the gift
KJV: and ye shall receive the gift
INT: your and you will receive the gift

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 2983
261 Occurrences


εἴληφα — 1 Occ.
εἴληφας — 2 Occ.
εἴληφεν — 3 Occ.
εἰληφὼς — 1 Occ.
ἔλαβε — 1 Occ.
ἔλαβεν — 20 Occ.
ἔλαβες — 2 Occ.
ἐλάβετε — 12 Occ.
ἐλάβομεν — 7 Occ.
ἔλαβον — 26 Occ.
ἐλάμβανον — 1 Occ.
λάβε — 2 Occ.
λάβῃ — 8 Occ.
λάβητε — 1 Occ.
λαβεῖν — 22 Occ.
Λάβετε — 7 Occ.
λαβέτω — 2 Occ.
λάβω — 1 Occ.
λάβωμεν — 2 Occ.
λαβὼν — 41 Occ.
λάβωσιν — 3 Occ.
λάβοι — 1 Occ.
λαβόντα — 1 Occ.
λαβόντας — 1 Occ.
λαβόντες — 15 Occ.
λαβοῦσα — 6 Occ.
λαβοῦσαι — 2 Occ.
λαμβάνῃ — 1 Occ.
λαμβάνει — 18 Occ.
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεσθε — 5 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Additional Entries
λαμβάνειν — 4 Occ.
λαμβάνεις — 1 Occ.
λαμβάνετε — 5 Occ.
λαμβάνω — 2 Occ.
λαμβάνων — 6 Occ.
λαμβάνομεν — 2 Occ.
λαμβανόμενον — 1 Occ.
λαμβανόμενος — 1 Occ.
λαμβάνοντες — 5 Occ.
λαμβάνουσιν — 4 Occ.
λήμψεται — 8 Occ.
λημψόμεθα — 1 Occ.
λήμψονται — 4 Occ.
λήψεσθε — 2 Occ.
Λάμεχ — 1 Occ.
λαμπάδας — 3 Occ.
λαμπάδες — 3 Occ.
λαμπάδων — 2 Occ.
λαμπάς — 1 Occ.
λαμπρᾷ — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page