κλίνην
Englishman's Concordance
κλίνην (klinēn) — 4 Occurrences

Matthew 9:6 N-AFS
GRK: σου τὴν κλίνην καὶ ὕπαγε
NAS: up, pick up your bed and go
KJV: take up thy bed, and go
INT: your mat and go

Mark 4:21 N-AFS
GRK: ὑπὸ τὴν κλίνην οὐχ ἵνα
NAS: under a bed? Is it not [brought] to be put
KJV: or under a bed? and not to
INT: under the bed [Is it] not that

Mark 7:30 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸ
NAS: lying on the bed, the demon
KJV: laid upon the bed.
INT: on the bed also the

Revelation 2:22 N-AFS
GRK: αὐτὴν εἰς κλίνην καὶ τοὺς
NAS: I will throw her on a bed [of sickness], and those
KJV: into a bed, and
INT: her into a sickbed and those who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page