κληρονομήσει
Englishman's Concordance
κληρονομήσει (klēronomēsei) — 3 Occurrences

Matthew 19:29 V-FIA-3S
GRK: ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει
NAS: many times as much, and will inherit eternal
KJV: and shall inherit everlasting
INT: life eternal will inherit

Galatians 4:30 V-FIA-3S
GRK: γὰρ μὴ κληρονομήσει ὁ υἱὸς
NAS: OF THE BONDWOMAN SHALL NOT BE AN HEIR WITH THE SON
KJV: shall not be heir with the son
INT: indeed not may inherit the son

Revelation 21:7 V-FIA-3S
GRK: ὁ νικῶν κληρονομήσει ταῦτα καὶ
NAS: He who overcomes will inherit these things,
KJV: He that overcometh shall inherit all things;
INT: He that overcomes will inherit all things and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page