κεκληρονόμηκεν
Englishman's Concordance
κεκληρονόμηκεν (keklēronomēken) — 1 Occurrence

Hebrews 1:4 V-RIA-3S
GRK: παρ' αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα
NAS: than the angels, as He has inherited a more excellent
KJV: as he hath by inheritance obtained a more excellent
INT: beyond them he has inherited a name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page