κληρονομούντων
Englishman's Concordance
κληρονομούντων (klēronomountōn) — 1 Occurrence

Hebrews 6:12 V-PPA-GMP
GRK: καὶ μακροθυμίας κληρονομούντων τὰς ἐπαγγελίας
NAS: and patience inherit the promises.
KJV: and patience inherit the promises.
INT: and patience inherit the promises

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page