κηρύσσειν
Englishman's Concordance
κηρύσσειν (kēryssein) — 6 Occurrences

Matthew 4:17 V-PNA
GRK: ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν
NAS: began to preach and say,
KJV: Jesus began to preach, and to say,
INT: Jesus to proclaim and to say

Matthew 11:1 V-PNA
GRK: διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν ταῖς
NAS: to teach and preach in their cities.
KJV: to teach and to preach in their
INT: to teach and to preach in the

Mark 1:45 V-PNA
GRK: ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ καὶ
NAS: out and began to proclaim it freely
KJV: and began to publish [it] much,
INT: having gone out the began to proclaim much and

Mark 3:14 V-PNA
GRK: ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν
NAS: that they would be with Him and that He [could] send them out to preach,
KJV: them forth to preach,
INT: he might send them to preach

Mark 5:20 V-PNA
GRK: καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν τῇ
NAS: and began to proclaim in Decapolis
KJV: and began to publish in Decapolis
INT: and began to proclaim in the

Luke 9:2 V-PNA
GRK: ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν βασιλείαν
NAS: And He sent them out to proclaim the kingdom
KJV: them to preach the kingdom
INT: sent them to proclaim the kingdom

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page