κηρύξαι
Englishman's Concordance
κηρύξαι (kēryxai) — 3 Occurrences

Luke 4:18 V-ANA
GRK: τὴν καρδίαν κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν
NAS: HE HAS SENT ME TO PROCLAIM RELEASE
KJV: the brokenhearted, to preach deliverance
INT: in heart to proclaim to captives deliverance

Luke 4:19 V-ANA
GRK: κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου
NAS: TO PROCLAIM THE FAVORABLE YEAR
KJV: To preach the acceptable year
INT: to proclaim [the] year of [the] Lord's

Acts 10:42 V-ANA
GRK: παρήγγειλεν ἡμῖν κηρύξαι τῷ λαῷ
NAS: And He ordered us to preach to the people,
KJV: us to preach unto the people,
INT: he instructed us to proclaim to the people

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page