κηρύσσοντα
Englishman's Concordance
κηρύσσοντα (kēryssonta) — 1 Occurrence

Revelation 5:2 V-PPA-AMS
GRK: ἄγγελον ἰσχυρὸν κηρύσσοντα ἐν φωνῇ
NAS: angel proclaiming with a loud
KJV: angel proclaiming with a loud
INT: an angel strong proclaiming in a voice

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page