κἀκεῖνος
Englishman's Concordance
κἀκεῖνος (kakeinos) — 7 Occurrences

Luke 11:7 DPro-NMS-C
GRK: κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς
KJV: And he from within shall answer
INT: and he from within having answered

Luke 22:12 DPro-NMS-C
GRK: κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει
KJV: And he shall shew you
INT: And he you will show

John 6:57 DPro-NMS-C
GRK: τρώγων με κἀκεῖνος ζήσει δι'
NAS: he who eats Me, he also will live
KJV: me, even he shall live
INT: feeds on me he also will live because of

John 7:29 DPro-NMS-C
GRK: αὐτοῦ εἰμὶ κἀκεῖνός με ἀπέστειλεν
KJV: from him, and he hath sent me.
INT: him I am and he me sent

John 14:12 DPro-NMS-C
GRK: ἐγὼ ποιῶ κἀκεῖνος ποιήσει καὶ
NAS: he will do also; and greater
KJV: shall he do also; and
INT: I do also he will do and

Acts 5:37 DPro-NMS-C
GRK: ὀπίσω αὐτοῦ κἀκεῖνος ἀπώλετο καὶ
NAS: after him; he too perished,
KJV: after him: he also perished; and
INT: after him and he perished and

2 Timothy 2:12 DPro-NMS-C
GRK: εἰ ἀρνησόμεθα κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς
NAS: we deny Him, He also will deny
KJV: we deny [him], he also will deny
INT: if we deny [him] he also will deny us

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page