κἀκεῖνον
Englishman's Concordance
κἀκεῖνον (kakeinon) — 3 Occurrences

Mark 12:4 DPro-AMS-C
GRK: ἄλλον δοῦλον κἀκεῖνον ἐκεφαλίωσαν καὶ
KJV: servant; and at him they cast stones,
INT: another servant and him they struck on the head and

Mark 12:5 DPro-AMS-C
GRK: ἄλλον ἀπέστειλεν κἀκεῖνον ἀπέκτειναν καὶ
NAS: another, and that one they killed;
KJV: another; and him they killed,
INT: another he sent and him they killed also

Luke 20:11 DPro-AMS-C
GRK: οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ
NAS: and they beat him also and treated him shamefully
KJV: they beat him also, and
INT: but also him having beaten and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page