βαπτιστοῦ
Englishman's Concordance
βαπτιστοῦ (baptistou) — 5 Occurrences

Matthew 11:11 N-GMS
GRK: Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ὁ δὲ
NAS: than John the Baptist! Yet
KJV: John the Baptist: notwithstanding
INT: than John the Baptist and

Matthew 11:12 N-GMS
GRK: Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι
NAS: of John the Baptist until
KJV: the days of John the Baptist until now
INT: of John the Baptist until now

Matthew 14:8 N-GMS
GRK: Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: the head of John the Baptist.
KJV: here John Baptist's head in
INT: of John the Baptist

Matthew 17:13 N-GMS
GRK: Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς
NAS: to them about John the Baptist.
KJV: of John the Baptist.
INT: John the Baptist he spoke to them

Mark 6:25 N-GMS
GRK: Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ
NAS: of John the Baptist on a platter.
KJV: the head of John the Baptist.
INT: of John the Baptist

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page