ἀποκαλυφθήσεται
Englishman's Concordance
ἀποκαλυφθήσεται (apokalyphthēsetai) — 3 Occurrences

Matthew 10:26 V-FIP-3S
GRK: ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτὸν
NAS: concealed that will not be revealed, or
KJV: shall not be revealed; and hid,
INT: which not will be revealed or hidden

Luke 12:2 V-FIP-3S
GRK: ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτὸν
NAS: covered up that will not be revealed, and hidden
KJV: shall not be revealed; neither hid,
INT: which not will be revealed nor hidden

2 Thessalonians 2:8 V-FIP-3S
GRK: καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος
NAS: that lawless one will be revealed whom
KJV: that Wicked be revealed, whom
INT: and then will be revealed the lawless [one]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page