ἀπέσταλκέν
Englishman's Concordance
ἀπέσταλκέν (apestalken) — 7 Occurrences

Luke 4:18 V-RIA-3S
GRK: εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς ἀπέσταλκέν με ἰὰσασθαι
NAS: TO THE POOR. HE HAS SENT ME TO PROCLAIM
KJV: to the poor; he hath sent me
INT: to preach good news to [the] poor he has sent me to heal

John 5:36 V-RIA-3S
GRK: πατήρ με ἀπέσταλκεν
NAS: about Me, that the Father has sent Me.
KJV: that the Father hath sent me.
INT: Father me has sent

John 20:21 V-RIA-3S
GRK: ὑμῖν καθὼς ἀπέσταλκέν με ὁ
NAS: [be] with you; as the Father has sent Me, I also
KJV: as [my] Father hath sent me, even so
INT: to you as he sent forth me the

Acts 7:35 V-RIA-3S
GRK: καὶ λυτρωτὴν ἀπέσταλκεν σὺν χειρὶ
NAS: God sent [to be] both
KJV: did God send [to be] a ruler
INT: and redeemer sent by [the] hand

Acts 9:17 V-RIA-3S
GRK: ὁ κύριος ἀπέσταλκέν με Ἰησοῦς
NAS: you were coming, has sent me so
KJV: as thou camest, hath sent me, that
INT: the Lord has sent me Jesus

1 John 4:9 V-RIA-3S
GRK: τὸν μονογενῆ ἀπέσταλκεν ὁ θεὸς
NAS: in us, that God has sent His only begotten
KJV: that God sent his
INT: the only-begotten has sent God

1 John 4:14 V-RIA-3S
GRK: ὁ πατὴρ ἀπέσταλκεν τὸν υἱὸν
NAS: that the Father has sent the Son
KJV: the Father sent the Son
INT: the Father has sent the Son [as]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 649
133 Occurrences


ἀπεστάλη — 2 Occ.
ἀπεστάλην — 3 Occ.
ἀπέσταλκα — 2 Occ.
ἀπεστάλκαμεν — 1 Occ.
Ἀπέσταλκαν — 1 Occ.
ἀπεστάλκατε — 1 Occ.
ἀπέσταλκέν — 7 Occ.
ἀπεσταλμένοι — 5 Occ.
ἀπεσταλμένος — 3 Occ.
ἀπεσταλμένους — 3 Occ.
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλαν — 13 Occ.
ἀπέστειλας — 7 Occ.
ἀπέστειλεν — 38 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.
ἀποστείλαντά — 4 Occ.
ἀποστείλαντας — 1 Occ.
ἀποστείλαντες — 1 Occ.
ἀποστείλας — 7 Occ.
ἀποστείλῃ — 2 Occ.
ἀποστείλω — 1 Occ.
ἀπόστειλον — 2 Occ.
ἀποστελεῖ — 4 Occ.
ἀποστέλλῃ — 1 Occ.
ἀποστέλλει — 4 Occ.
ἀποστέλλειν — 1 Occ.
ἀποστέλλω — 8 Occ.
ἀποστελλόμενα — 1 Occ.
ἀποστέλλουσιν — 2 Occ.
Ἀποστελῶ — 1 Occ.
Additional Entries
ἀποστασίαν — 1 Occ.
ἀποστάσιον — 1 Occ.
ἀποστασίου — 2 Occ.
ἀπεστέγασαν — 1 Occ.
ἀπεστάλη — 2 Occ.
ἀπεστάλην — 3 Occ.
ἀπέσταλκα — 2 Occ.
ἀπεστάλκαμεν — 1 Occ.
Ἀπέσταλκαν — 1 Occ.
ἀπεστάλκατε — 1 Occ.
ἀπεσταλμένοι — 5 Occ.
ἀπεσταλμένος — 3 Occ.
ἀπεσταλμένους — 3 Occ.
ἀπέστειλα — 4 Occ.
ἀπέστειλαν — 13 Occ.
ἀπέστειλας — 7 Occ.
ἀπέστειλεν — 38 Occ.
ἀποσταλέντι — 1 Occ.
ἀποσταλῶσιν — 1 Occ.
ἀποστεῖλαι — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page