Ἄνθρωπε
Englishman's Concordance
Ἄνθρωπε (Anthrōpe) — 9 Occurrences

Luke 5:20 N-VMS
GRK: αὐτῶν εἶπεν Ἄνθρωπε ἀφέωνταί σοι
NAS: He said, Friend, your sins
KJV: he said unto him, Man, thy sins
INT: of them he said Man have been forgiven you

Luke 12:14 N-VMS
GRK: εἶπεν αὐτῷ Ἄνθρωπε τίς με
NAS: But He said to him, Man, who
KJV: he said unto him, Man, who made
INT: he said to him Man who me

Luke 22:58 N-VMS
GRK: Πέτρος ἔφη Ἄνθρωπε οὐκ εἰμί
NAS: But Peter said, Man, I am not!
KJV: Peter said, Man, I am not.
INT: Peter said Man not I am

Luke 22:60 N-VMS
GRK: ὁ Πέτρος Ἄνθρωπε οὐκ οἶδα
NAS: said, Man, I do not know
KJV: Peter said, Man, I know not
INT: Peter Man not I know

Romans 2:1 N-VMS
GRK: εἶ ὦ ἄνθρωπε πᾶς ὁ
NAS: no excuse, everyone of you who passes
KJV: O man, whosoever
INT: you are O man every one who

Romans 2:3 N-VMS
GRK: τοῦτο ὦ ἄνθρωπε ὁ κρίνων
NAS: O man, when you pass judgment
KJV: O man, that judgest
INT: this O man who judge

Romans 9:20 N-VMS
GRK: ἄνθρωπε μενοῦνγε σὺ
NAS: are you, O man, who answers back
KJV: Nay but, O man, who art
INT: O man Yes rather you

1 Timothy 6:11 N-VMS
GRK: δέ ὦ ἄνθρωπε θεοῦ ταῦτα
NAS: from these things, you man of God,
KJV: thou, O man of God, flee
INT: however O man of God these things

James 2:20 N-VMS
GRK: γνῶναι ὦ ἄνθρωπε κενέ ὅτι
NAS: you foolish fellow, that faith
KJV: O vain man, that faith
INT: to know O fellow empty that

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page