ἀνεθεμάτισαν
Englishman's Concordance
ἀνεθεμάτισαν (anethematisan) — 2 Occurrences

Acts 23:12 V-AIA-3P
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς λέγοντες
NAS: formed a conspiracy and bound themselves
KJV: themselves under a curse, saying
INT: the Jews put under an oath themselves declaring

Acts 23:21 V-AIA-3P
GRK: τεσσεράκοντα οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς μήτε
NAS: for him who have bound themselves
KJV: themselves with an oath, that they will
INT: forty who put under an oath themselves neither

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page