ἀναιρεῖν
Englishman's Concordance
ἀναιρεῖν (anairein) — 1 Occurrence

Acts 16:27 V-PNA
GRK: ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν νομίζων ἐκπεφευγέναι
NAS: and was about to kill himself,
KJV: and would have killed himself,
INT: was about himself to put to death supposing had escaped

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page