ἀναιρεῖσθαι
Englishman's Concordance
ἀναιρεῖσθαι (anaireisthai) — 1 Occurrence

Acts 23:27 V-PNM/P
GRK: καὶ μέλλοντα ἀναιρεῖσθαι ὑπ' αὐτῶν
NAS: and was about to be slain by them, I came
KJV: and should have been killed of them:
INT: and being about to be put to death by them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page