ἀναιρουμένων
Englishman's Concordance
ἀναιρουμένων (anairoumenōn) — 1 Occurrence

Acts 26:10 V-PPM/P-GMP
GRK: ἐξουσίαν λαβών ἀναιρουμένων τε αὐτῶν
NAS: but also when they were being put to death I cast
KJV: when they were put to death, I gave
INT: authority having received being put to death moreover they

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page