ἀνδρῶν
Englishman's Concordance
ἀνδρῶν (andrōn) — 7 Occurrences

Luke 11:31 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς
NAS: will rise up with the men of this
KJV: with the men of this
INT: with the men the generation

Luke 14:24 N-GMP
GRK: οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων τῶν
NAS: of those men who were invited
KJV: none of those men which were bidden
INT: not one the men of those who

Acts 1:21 N-GMP
GRK: συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ
NAS: it is necessary that of the men who have accompanied
KJV: of these men which have companied
INT: having accompanied us men during all

Acts 4:4 N-GMP
GRK: ἀριθμὸς τῶν ἀνδρῶν ὡς χιλιάδες
NAS: and the number of the men came
KJV: and the number of the men was about
INT: number of the men about thousand

Acts 5:14 N-GMP
GRK: κυρίῳ πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ
NAS: multitudes of men and women,
KJV: multitudes both of men and women.)
INT: Lord multitudes of men both and

Acts 5:36 N-GMP
GRK: ᾧ προσεκλίθη ἀνδρῶν ἀριθμὸς ὡς
NAS: four hundred men joined
KJV: a number of men, about
INT: to whom were joined of men number about

Acts 17:12 N-GMP
GRK: εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι
NAS: Greek women and men.
KJV: were Greeks, and of men, not a few.
INT: prominent and men not a few

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page