ἁλύσεσιν
Englishman's Concordance
ἁλύσεσιν (halysesin) — 3 Occurrences

Mark 5:4 N-DFP
GRK: πέδαις καὶ ἁλύσεσιν δεδέσθαι καὶ
NAS: with shackles and chains, and the chains
KJV: and chains, and
INT: with shackles and chains had been bound and

Luke 8:29 N-DFP
GRK: καὶ ἐδεσμεύετο ἁλύσεσιν καὶ πέδαις
NAS: and he was bound with chains and shackles
KJV: bound with chains and
INT: and he was bound with chains and shackles

Acts 12:6 N-DFP
GRK: στρατιωτῶν δεδεμένος ἁλύσεσιν δυσίν φύλακές
NAS: with two chains, and guards
KJV: bound with two chains: and the keepers
INT: soldiers bound with chains two guards

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page