Числа 10
Bulgarian
1И Господ говори на Моисея, казвайки: 2Направи си две сребърни тръби; изковани да ги направиш; и да ти служат за свикване на обществото и за дигане на становете. 3Когато засвирят с тях, нека се събере цялото общество с тебе до входа на шатъра за срещане. 4Ако засвирят само с едната [тръба], тогава да се събират при тебе първенците, Израилевите хилядници. 5А когато засвирите тревога, тогава да се дигат становете, които са разположени към изток; 6и когато засвирите тревога втори път, тогава да се дигат становете, които са разположени към юг. Да свирят тревога, за да се дигат. 7А когато има да се събере събранието, да свирите, обаче, без да засвирите тревога. 8И тръбачите да бъдат свещениците, Аароновите синове; това ще ви бъде вечен закон в поколенията ви. 9И когато излезете на война в земята си против неприятеля, който би ви притеснил, тогава да засвирите тревога; и ще бъдете спомнени пред Господа вашия Бог, и ще бъдете избавени от неприятелите си. 10И на увеселителните си дни, и на празниците си, и на новолунията си да свирите с тръбите над всеизгарянията си и над примирителните си жертви; и това ще ви бъде за спомен пред вашия Бог. Аз съм Иеова вашият Бог.

11Във втората година, на двадесетия ден от втория месец, облакът се издигна от скинията [за плочите] на свидетелството. 12И израилтяните се дигнаха от Синайската пустиня според [реда на] пътуването си; и облакът застана във Фаранската пустиня. 13Дигнаха се първи път, според както Господ заповяда чрез Моисея. 14Първо се дигна знамето на стана на юдейците според устроените им множества; и над множеството му беше Наасон Аминадавовият син. 15Над множеството на племето на исахарците беше Натанаил Суаровият син. 16А над множеството на племето на завулонците беше Елиав Хелоновият син.

17Тогава, като се сне скинията, дигнаха се гирсонците и мерарийците, които носеха скинията. 18После се дигна знамето на Рувимовия стан, според устроените им множества; и над множеството му беше Елисур Седиуровият син. 19Над множеството на племето на симеонците беше Селумиил Сурисадаевият син. 20А над множеството на племето на гадците беше Елиасаф Деуиловият син.

21Тогава се дигнаха Каатовците, които носеха светилището, до пристигането на които скинията се поставяше. 22После се дигна знамето на стана на ефремците според устроените им множества; и над множеството му беше Елисама Амиудовият син. 23Над множеството на племето на манасийците беше Гамалиил Федасуровият син. 24А над множеството на племето на вениаминците беше Авидан Гедеониевият син.

25После се дигна знамето на стана на данците, последни от всички станове, според устроените им множества; и над множеството му беше Ахиезер Амисадаевият син. 26Над множеството на племето на асирците беше Фагеил Охрановият син. 27А над множеството на племето на нефталимците беше Ахирей Енановият син. 28Така ставаше пътуването на израилтяните според устроените им множества, когато се дигаха.

29В това време Моисей каза на Овава, син на мадиамеца Рагуил, Моисееви тъст: Ние отиваме на онова място, на което рече Господ: Ще ви го дам. Ела заедно с нас, и ще ти сторим добро; защото Господ е обещал добро на Израиля. 30Но той му рече: Няма да дойда, но ще отида в своята си земя и при рода си. 31А [Моисей] каза: Не ни оставяй, моля, понеже ти знаеш где трябва да разполагаме стан в пустинята, и ще бъдеш око за нас. 32И ако дойдеш с нас, то доброто, което Господ ще направи на нас, същото добро ще направим и ние на тебе.

33И тъй, пропътуваха тридневен път от Господната планина; и ковчегът на Господния завет се движеше пред тях тридневен път, за да им търси място за почивка. 34И Господният облак беше над тях денем, когато тръгваха от стана.

35И когато ковчегът се дигаше на път, Моисей казваше: Стани Господи, и да се разпръснат враговете Ти, и да побягнат от пред Тебе ония, които Те мразят.

36А когато се спираше, той казваше: Върни се Господи, при десетките хиляди на Израилевите хиляди.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Numbers 9
Top of Page
Top of Page