Матей 8
Bulgarian
1А когато слезе от хълма, последваха Го големи множества. 2И, ето, един прокажен дойде при Него, кланяше Му се и каза: Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. 3Тогава [Исус] простря ръка и се допря до него и рече: Искам; бъди очистен. И на часа му се очисти проказата. 4И Исус му каза: гледай да не кажеш [това] никому; но, за свидетелство на тях, иди да се покажеш на свещеника, и принеси дара, който Моисей е заповядал.

5А когато влезе в Капернаум, един стотник дойде при Него и Му се молеше, казвайки: 6Господи, слугата ми лежи у дома парализиран, и много се мъчи. 7Той му казва: Ще дойда и ще го изцеля. 8Стотникът в отговор Му рече: Господи, не съм достоен да влезеш под стряхата ми; но кажи само една дума, и слугата ми ще оздравее. 9Защото и аз съм подвластен човек и имам подчинени на мен войници; и казвам на тогова: Иди, и той отива; и на друг: Дойди, и той дохожда; а на слугата си: Стори това, и го струва. 10Исус, като чу това, почуди се, и рече на ония, които идеха изподире: Истина ви казвам, нито в Израиля съм намерил толкова вяра. 11Но казвам ви, че мнозина ще дойдат от изток и запад, и ще насядат с Авраама, Исаака и Якова в небесното царство; 12а чадата на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина; там ще бъде плач и скърцане със зъби. 13Тогава Исус рече на стотника: Иди си; както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата оздравя в същия час.

14И когато дойде Исус в къщата на Петра, видя, че тъща му лежеше болна от треска. 15И допря се до ръката й, и треската я остави; и тя стана да Му прислужва. 16А когато се свечери, доведоха при Него мнозина хванати от бяс; и Той изгони духовете с една дума, и изцели всичките болни; 17за да се сбъдне реченото чрез пророк Исаия, който казва: "Той взе на себе Си нашите немощи, И болестите ни понесе".

18И като видя Исус около Себе Си много народ, заповяда да минат отвъд [езерото]. 19И дойде един книжник и Му рече: Учителю, ще вървя след Тебе където и да идеш. 20Исус му каза: Лисиците си имат леговища, и небесните птици гнезда; а Човешкият Син няма где глава да подслони. 21А друг от учениците Му рече: Господи, позволи ми първо да отида и погреба баща си. 22Но Исус му рече: Върви след Мене, и остави мъртвите да погребат своите мъртъвци.

23И когато влезе в една ладия, учениците Му влязоха подир Него. 24И, ето, голяма буря се подигна на езерото, до толкова щото вълните покриваха ладията; а Той спеше. 25Тогава се приближиха, събудиха Го и казаха: Господи, спаси! загиваме! 26А Той им каза: Защо сте страхливи, маловерци? Тогава стана, смъмра ветровете и вълните, и настана голяма тишина. 27А човеците се чудеха и казваха: Какъв е Тоя, че и ветровете и вълните Му се покоряват?

28И когато дойде на отвъдната страна, в гадаринската земя, срещнаха Го двама хванати от бяс, които излизаха от гробищата, твърде свирепи, така щото никой не можеше да мине през онзи път. 29И, ето, извикаха, казвайки: Какво имаш с нас, Ти Божий Сине? Нима си дошъл тука преди време да ни мъчиш? 30А надалеч от тях имаше голямо стадо свини, което пасеше. 31И бесовете му се молеха, думайки: Ако ни изпъдиш, изпрати ни в стадото свини. 32И рече им: Идете. И те като излязоха, отидоха в свините; и, ето, цялото стадо се спусна надолу по стръмнината в езерото, и загина във водата. 33А свинарите побягнаха, и като отидоха в града разказаха всичко, и това що бе станало с хванатите от бяс. 34И, ето, целият град излезе да посрещне Исуса; и като Го видяха, примолиха Му се да си отиде от техните предели.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Matthew 7
Top of Page
Top of Page