Левит 9
Bulgarian
1На осмия ден Моисей повика Аарона и синовете му и Израилевите старейшини; 2и рече на Аарона: Вземи си мъжко теле в принос за грях, и овен за всеизгаряне, без недостатък, та ги принеси пред Господа. 3И да говориш на израилтяните, казвайки: Вземете козел в принос за грях, и за всеизгаряне теле и агне, едногодишни, без недостатък, 4и за примирителен принос юнец и овен, за да ги пожертвувате пред Господа, и хлебен принос омесен с дървено масло; защото днес ще ви се яви Господ. 5И тъй, донесоха пред шатъра за срещане онова, което заповяда Моисей; и цялото общество се приближи и застана пред Господа. 6И Моисей каза: Това е, което Господ заповяда да направите и Господната слава ще ви се яви. 7Тогава рече Моисей на Аарона: Пристъпи при олтара та принеси приноса си за грях и всеизгарянето си, и направи умилостивение за себе си и за людете; принеси и приноса за людете и направи умилостивение за тях, според както заповяда Господ.

8Аарон, прочее, пристъпи при олтара та закла телето на приноса за грях, което беше за него. 9А синовете на Аарона му донесоха кръвта; и той след като натопи пръста си в кръвта и [я] тури върху роговете на олтара, изля кръвта в подножието на олтара; 10а тлъстината, бъбреците, и булото на дроба от приноса за грях изгори на олтара, според както Господ беше заповядал на Моисея. 11А месото и кожата изгори на огън вън от стана.

12Закла и всеизгарянето; и синовете на Аарона му представиха кръвта, с която поръси олтара наоколо. 13Тогава му донесоха всеизгарянето, къс по къс, с главата; и ги изгори на олтара; 14и изми вътрешностите и нозете, и изгори ги на олтара, върху всеизгарянето.

15Тогава принесе приноса за людете, като взе козела на приноса за грях, който беше за людете, закла го, и го принесе за грях, както и първото. 16И представи всеизгарянето и го принесе според наредбата. 17Принесе и хлебния принос, напълни ръката си от него, и го изгори на олтара, освен утринното всеизгаряне.

18Закла още юнеца и овена на примирителната жертва, която беше за людете; и синовете на Аарона му представиха кръвта, (с която поръси олтара наоколо), 19и тлъстините от юнеца, а от овена- опашката, [тлъстината], която покрива [вътрешностите], бъбреците и булото на дроба; 20и като туриха тлъстините върху гърдите, той изгори тлъстините върху олтара. 21А гърдите и дясното бедро подвижи Аарон за движим принос пред Господа, според както Моисей беше заповядал.

22Тогава Аарон подигна ръцете си към людете и ги благослови; и, като беше [вече] принесъл приноса за грях, всеизгарянето и примирителните приноси, слезе. 23И Моисей и Аарон, като влязоха в шатъра за срещане, при излизането си благословиха людете; и Господната слава се яви на всичките люде. 24И огън излезе от пред Господа и пояде всеизгарянето и тлъстините върху олтара; и като видяха това, всичките люде нададоха силен вик и паднаха на лице.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Leviticus 8
Top of Page
Top of Page