Исус Навиев 10
Bulgarian
1А като чу ерусалимският цар Адониседек, че Исус превзел Гай и го обрекъл на изтребление, и че както сторил на Ерихон и на царя му така сторил на Гай и на царя му, и че жителите на Гаваон сключили мир с Израиля и останали между тях, 2уплашиха се много, [той и людете му], защото Гаваон беше голям град, като един от царските градове, и защото беше по-голям от Гай, и всичките му мъже бяха силни. 3За това, ерусалимският цар Адониседек прати до хевронския цар Оам, до ярмутския цар Пирам, до лахийския цар Яфий и до еглонския цар Девир, да рекат: 4Дойдете при мене та ми помогнете, и нека поразим Гаваон, защото сключил мир с Исуса и с израилтяните. 5И така, събраха се тия петима аморейски царе: ерусалимският цар, хевронският цар, ярмутският цар, лахийският цар и еглонският цар, та отидоха, те и всичките им войнства, и разположиха стана си пред Гаваон и воюваха против него.

6Тогава гаваонците пратиха до Исуса в стана у Галгал да рекат: Да не оттеглиш ръка от слугите си; скоро дойди при нас и избави ни и помогни ни, защото се събраха против нас всичките аморейски царе, които живеят в хълмистите места. 7И тъй, Исус се качи от Галгал, той и всичките военни люде с него, и всичките силни и храбри мъже. 8И Господ каза на Исуса: Да се не убоиш от тях, защото ги предадох в ръката ти; никой от тях няма да устои пред тебе. 9Исус, прочее, дойде върху тях внезапно, като беше се качвал цяла нощ от Галгал. 10И Господ ги смути пред Израиля; и [Исус] ги порази с голямо поражение в Гаваон, и гони ги из нагорнището, по което се отива за Веторон, и поразяваше ги до Азика и до Макида. 11А като бягаха от Израиля и бяха в надолнището при Веторон, Господ хвърляше на тях големи камъни от небето до Азика, та измряха; умрелите от камъните на градушката бяха по-много от ония, които израилтяните убиха с нож.

12Тогава говори Исус Господу, в деня когато Господ предаде аморейците на израилтяните, като рече пред очите на Израиля: Застани, слънце, над Гаваон, И ти, луно, над долината Еалон.

13И слънцето застана и луната се спря, Догдето мъздовъздадоха людете на неприятелите си. Това не е ли записано в Книгата на Праведния? Слънцето застана всред небето, и не побърза да дойде почти цял ден.

14Такъв ден не е имало ни по-напред ни после, щото [така] да послуша Господ човешки глас; защото Господ воюваше за Израиля,

15След това Исус се върна, и целият Израил с него, в стана у Галгал.

16А ония петима царе побягнаха та се скриха в пещерата при Макида. 17Известиха, прочее, на Исуса, казвайки: Петимата царе се намериха скрити в пещерата при Макида. 18И Исус каза: Привалете големи камъни на входа на пещерата и поставете човеци при нея да ги пазят; 19а вие не стойте; гонете неприятелите си и поразете най-последните от тях; не ги оставяйте да влязат в градовете си, защото Господ вашият Бог ги предаде в ръцете ви. 20И когато Исус и израилтяните ги поразиха с твърде голямо клане, догдето бяха изтребени, и останалите от тях, които оцеляха, влязоха в укрепени градове, 21тогава всичките люде се върнаха с мир в стана при Исуса у Макида; никой не поклати език против някого от израилтяните.

22Тогава рече Исус: Отворете входа на пещерата та изведете при мене ония петима царе из пещерата. 23И сториха така, и изведоха при него ония петима царе из пещерата: ерусалимския цар, хевронския цар, ярмутския цар, лахиския цар и еглонския цар. 24И като изведоха при Исуса ония царе, Исус повика всичките Израилеви мъже и рече на началниците на военните мъже, които бяха ходили с него: Приближете се, турете нозете си на вратовете на тия царе, и те се приближиха и туриха нозете си на вратовете им. 25Исус още им каза: Не бойте се, нито се страхувайте, бъдете силни и дръзновени, понеже така ще стори Господ на всичките ви неприятели, против които воювате. 26А подир това Исус ги порази, уби ги и ги обеси на пет дървета; и висяха на дърветата до вечерта. 27А при захождането на слънцето Исус заповяда, та ги снеха от дърветата, хвърлиха ги в пещерата, гдето бяха се скрили, и във входа на пещерата туриха големи камъни, [които стоят там] и до днес.

28В същия ден Исус превзе Макида и порази нея и царя й с острото на ножа; изтреби като обречени, тях и колкото души имаше в нея, не остави [никого] да избяга; стори на макидския цар както бе сторил на ерихонския цар.

29След това Исус и целият Израил с него премина от Макида в Ливна и воюваше против Ливна. 30И Господ предаде и нея и царя й в ръката на Израиля; и порази с острото на ножа си нея и колкото души имаше в нея; не остави [никого] да избяга от нея; и стори на царя й както бе сторил на ерихонския цар.

31После Исус и целият Израил с него премина от Ливна в Лахис, разположи стан срещу него, и воюваше против него. 32И Господ предаде Лахис в ръката на Израиля; и превзеха го на втория ден, и поразиха с острото на ножа него и колкото души имаше в него, според всичко що сториха на Ливна.

33Тогава гезерският цар Орам дойде да помогне на Лахис; но Исус поразяваше него и людете му, догдето не му остави остатък.

34И от Лахис, Исус и целият Израил с него, премина в Еглон, разположиха стан срещу него, и воюваха против него; 35и в същия ден го превзеха и поразиха го с острото на ножа; в същия ден [Исус] изтреби, като обречени, колкото души имаше в него, според всичко, що стори в Лахис.

36После Исус и целият Израил с него отиде от Еглон в Хеврон, и воюваха против него; 37и като го превзеха, поразиха с острото на ножа него, царя му, всичките му градове и колкото души имаше в него; не остави [никого] да избяга, според всичко, що стори на Еглон, но изтреби него и колкото души имаше в него.

38А след това Исус и целият Израил с него се върна в Девир и воюва против него; 39и превзе него, царя му и всичките му градове; и поразиха ги с острото на ножа, и изтребиха колкото души имаше в него; не остави [никого] да избяга; стори на Девир и на царя му както стори на Хеврон, и както бе сторил на Ливна и на царя й.

40Така Исус порази цялата хълмиста, южна и полянска земя, и подгорията, и всичките им царе; не остави [никого] да избяга, но изтреби всичко, що дишаше, според както Господ Израилевият Бог беше заповядал. 41Исус ги порази от Кадис-варни до Газа, и цялата Гесенска земя до Гаваон. 42Всички тия царе и земята им Исус превзе изведнъж, защото Господ Израилевият Бог воюваше за Израиля. 43Тогава Исус и целият Израил с него се завърна в стана у Галгал.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Joshua 9
Top of Page
Top of Page