Езекил 11
Bulgarian
1При това духът ме дигна та ме отнесе на източната порта на Господния дом, която гледа към изток; и ето във входа на портата двадесет и пет мъже, между които видях Яазания Азуровия син и Фелатия Венаиевия син, първенци между людете. 2И [Господ] ми рече: Сине човешки, тия са мъжете, които измислюват неправда, и които дават нечестив съвет в тоя град, като казват: 3[Времето] не е близо да съградим къщи; тоя [град] е котел, а ние месо. 4Затова пророкувай против тях, пророкувай, сине човешки.

5И Господният Дух слетя върху мене и рече ми: Говори. Така казва Господ: Това е що сте рекли, доме Израилев; Защото Аз зная размишленията на духа ви. 6Убихте мнозина в тоя град, И напълнихте улиците му със заклани. 7Затова, така казва Господ Иеова: Избитите от вас, които постлахте всред него, Те са месо, а тоя [град] е котел; Обаче, Аз ще ви извадя изсред него. 8От ножа се бояхте; И нож ще докарам върху вас, казва Господ Иеова. 9Ще ви извадя изсред [града], И ще ви предам в ръцете на чужденци, И ще извърша съдби всред вас. 10От меч ще паднете; В Израилевите предели ще ви съдя; И ще познаете, че Аз съм Господ. 11Тоя [град] не ще ви бъде котел, Нито ще бъдете вие месо всред него; В Израилевите предели ще ви съдя; 12И ще познаете, че Аз съм Господ; Понеже не ходихте в повеленията Ми, Нито извършихте съдбите Ми, Но постъпвахте според постановленията на околните вам народи.

13А като пророкувах, Фелатия Венаиевият син умря. Тогава паднах на лицето си, и като извиках с висок глас рекох: Горко, Господи Иеова! ще довършиш ли Ти останалите от Израиля?

14И Господното слово дойде към мене и рече: 15Сине човешки, братята ти, да! твоите братя, сродните ти мъже, и целият Израилев дом, те всички са ония, на които ерусалимските жители рекоха: Отдалечете се от Господа; нам се даде тая земя за владение. 16Затова речи: Така казва Господ Иеова: Понеже ги преместих далеч между народите, И понеже ги разпръснах по [разни] страни, И съм бил на тях за малко [време] светилище В страните гдето са отишли, 17Затова речи: Така казва Господ Иеова: Ще ви събера от народите, Ще ви прибера от страните гдето сте разпръснати, И ще ви дам Израилевата земя. 18И като дойдат там, Ще махнат от нея всичките й гнусотии И всичките й мерзости. 19Аз ще им дам едно сърце, И ще вложа вътре във вас нов дух; И като отнема каменното сърце от плътта им, Ще им дам крехко сърце, 20За да ходят в повеленията Ми, И да пазят наредбите Ми и да ги вършат. И те ще бъдат Мои люде, и Аз ще бъда техен Бог. 21А колкото за ония, чието сърце постъпва По гнусните им и мерзостни желания, Ще възвърна постъпките им върху главите им, Казва Господ Иеова.

22Тогава херувимите подигнаха крилата си, и колелата [се издигнаха] край тях; и славата на Израилевия Бог бе отгоре им. 23И Господната слава се издигна изсред града та застана на хълма, който е на изток от града. 24И Духът, като ме издигна, отнесе ме чрез видение, с Божия Дух, в Халдейската земя, при пленниците. Тогава видението, което бях видял, си отиде от мене. 25После, казах на пленниците всичките думи, които Господ беше ми показал.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Ezekiel 10
Top of Page
Top of Page