Ефесяни 1
Bulgarian
1Павел, с Божията воля апостол Исус Христов, до светиите и верните в Христа Исуса, които са в Ефес: 2Благодат и мир [да бъде] на вас от Бога, нашия Отец, и [от] Господа Исуса Христа.

3Благословен [да бъде] Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, Който в Христа ни е благословил с всяко духовно благословение в небесни места; 4както ни е избрал в Него преди създанието на света, за да бъдем свети и без недостатък пред Него в любов; 5като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля, 6за похвала на славната Си благодат, с която ни е обдарил във Възлюбения [Си], 7в Когото имаме изкуплението си чрез кръвта Му, прощението на прегрешенията ни, според богатството на Неговата благодат, 8която е направил да [доставя] нам изобилно всяка мъдрост и разумение, 9като ни е открил тайната на волята Си според благото намерение, което е положил в Себе Си, 10за да се приложи когато се изпълнят времената, [сиреч], да се събере в Христа всичко- това, което е небесно и земно,- 11в Него [казвам], в Когото станахме и наследство, като бяхме предопределени [на това] според намерението на [Бога], Който действува във всичко по решението на Своята воля, 12тъй щото, да бъдем за похвала на Неговата слава ние, които отнапред се надеехме на Христа, 13в Когото и вие, като чухте словото на истината, [сиреч], благовестието на нашето спасение,- в Когото като и повярвахте, бяхте запечатани с обещания Свети Дух, 14който е залог на нашето наследство, догде бъде изкупено притежанието на [Бога,- да бъдете] за похвала на Неговата слава.

15Затова и аз като чух за вярата ви в Господа Исуса и за любовта, която [сте показали] към всичките светии, 16непрестанно благодаря [Богу] за вас, и [ви] споменавам в молитвите си. 17дано Бог на нашия Господ Исус Христос, славният Отец, ви даде дух на мъдрост и на откровение, за да Го познаете, 18и да просвети очите на сърцето ви, за да познаете, каква е надеждата, към която ви призовава, какво е богатството между светиите на славното от Него наследство, 19и колко превъзходно велика е силата Му към нас вярващите- [сила, която е] според действуването на могъщата Негова мощ, 20с която подействува в Христа, когато Го възкреси от мъртвите и Го тури да седне от дясната Си страна на небесата, 21далече по-горе от всяко началство и власт, сила и господство, и всяко име, с което се именуват, не само в тоя свят, но и в бъдещия. 22И всичко покори под нозете Му, и постави Го да бъде глава над всичко за църквата, 23която е Негово тяло, [изпълнено с] пълнотата на Този, Който изпълнява всичко във всички.Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Galatians 6
Top of Page
Top of Page