Второзаконие 1
Bulgarian
1Ето думите, които Моисей говори на целия Израил оттатък Иордан, в пустинята, на полето срещу Суф, между Фаран, Тофол, Лаван, Асирот и Дизаав. 2(Има единадесет дена [разстояние] от Хорив през пътя на поляната Сиир до Кадис-варни). 3В четиридесетата година, в единадесетия месец на първия ден от месеца, Моисей говори на израилтяните според всичко що Господ му заповяда за тях, 4след като беше поразил аморейския цар Сион, който живееше в Есевон и васанския цар Ог, който живееше в Астарот, в Едраи. 5Оттатък Иордан в Моавската земя, почна Моисей да изяснява тоя закон, като казваше:

6Господ нашият Бог ни говори на Хорив, казвайки: Доволно сте седели на тая планина. 7Обърнете се, тръгнете по пътя си та идете към планинските страни на аморейците и към всичките им съседни [места] в полето, в поляната в долините, и към юг, и към крайморията в земята на ханаанците, и към Ливан до голямата река, реката Ефрат. 8Ето, Аз турям пред вас тая земя; влезте та завладейте земята, за която Господ се е клел на бащите ви, на Авраама, Исаака и Якова, че ще я даде на тях и на потомството им подир тях.

9В онова време ви говорих, казвайки: Аз сам не мога да ви нося. 10Господ вашият Бог ви е умножил; и, ето, днес по множество вие сте като звездите на небето. 11(Господ Бог на бащите ви да ви умножи хиляда пъти повече отколкото сте сега, и да ви благослови според както ви е обещал!) 12Как ще мога аз сам да нося тая тегота- вас, и товара от вас и вашите препирни? 13Изберете измежду племената си мъже мъдри, разумни и познати; и аз ще ги поставя началници над вас. 14И вие в отговор ми рекохте: Това, което каза ти, добро е да го направим. 15Прочее, взех началниците на племената ви, мъдри и познати мъже, и ги поставих началници над вас, хилядници, стотници, петдесетници, десетници и надзиратели на племената ви.

16И в онова време заръчах на съдиите ви, като казах: Изслушвайте съдебните дела на братята си, и съдете праведно между човека и брата му и чужденеца, който е при него. 17В съда да не гледате на лице; да изслушвате малкия, както големия; да се не боите от човешко лице, защото съдът е Божий. И всяко дело, което е много мъчно за вас, отнасяйте до мене, и аз ще го изслушвам. 18И в онова време заповядах ви всичко, което трябваше да вършите.

19Като отпътувахме от Хорив, преминахме цялата оная голяма и страшна пустиня, която видяхте, и се отправихме към планинските страни на аморейците, според както Господ нашият Бог ни заповяда, и дойдохме до Кадис-варни. 20И рекох ви: Дойдохте до планинските страни на аморейците, които ни дава Господ нашият Бог. 21Ето, Господ твоят Бог туря пред тебе тая земя; върви напред, завладей я както ти е говорил Господ Бог на бащите ти; не бой се и да не те е страх.

22Тогава вие всички дойдохте при мене и рекохте: Да изпратим мъже пред нас, за да съгледат за нас земята, и да ни донесат известие, по кой път да отидем в нея, и в кои градове да идем. 23Това ми беше угодно: за това избрах от вас дванадесет мъже, по един мъж от всяко племе. 24И те като тръгнаха възкачиха се на поляната, и, пристигнали до долината Есхол, я съгледаха. 25И взеха в ръцете си от плодовете на земята, та ни донесоха: донесоха ни и известие, като казаха: Земята, която Господ нашият Бог ни дава, е добра.

26Но вие отказахте да вървите напред, а се възпротивихте на повелението на Господа вашия Бог. 27Роптахте в шатрите си и рекохте: Понеже ни мразеше Господ, за това ни изведе из Египетската земя, за да ни предаде в ръцете на аморейците и да ни изтреби. 28Къде да вървим ние напред? Нашите братя ни обезсърчиха, понеже рекоха: Людете са по-големи и по-високи от нас; градовете са големи и укрепени до небето; още и видяхме там Енаковите потомци. 29Но аз ви рекох: Да се не ужасявате и да се не боите от тях. 30Господ вашият Бог, Който върви пред вас, Той ще се бие за вас, също както стори за вас пред очите ви в Египет 31и в пустинята, гдето ти видя как Господ твоят Бог те е носил, както човек носи сина си, през целия път, по който ходихте, догде стигнахте на това място. 32А относно това вие не повярвахте Господа вашия Бог. 33Който вървеше пред вас в пътя, за да ви търси място, где да поставяте стан, нощем с огън, за да ви показва пътя, по който трябваше да вървите, а денем с облак.

34А Господ чу гласа на думите ви, и като се разгневи закле се, казвайки: 35Ни един от човеците на това зло поколение няма да види добрата земя, за която се клех, че ще я дам на бащите ви, 36освен Халев Ефониевият син; той ще я види, и нему и на потомците му ще дам земята, на която стъпи, защото напълно последва Господа. 37Па и на мене се разгневи Господ, поради вас, като каза: Нито ти ще влезеш там; 38Исус Навиевият син, който ти слугува, той ще влезе там. Насърчи го, защото той ще даде [земята] за наследство на Израиля. 39При това, малките ви, за които казахте, че ще бъдат разграбени и чадата ви, които днес не познават [още] добро или зло, те ще влязат там, и на тях ще дам [земята] и те ще я владеят. 40Вие се върнете та идете в пустинята по пътя за Червеното море.

41Тогава в отговор ми рекохте: Съгрешихме против Господа; ние ще вървим напред и ще воюваме според всичко, каквото ни заповяда Господ нашият Бог. И препасахте всеки войнишките си оръжия и се надпреварвахте да се изкачвате на поляната. 42А Господ ми рече: Кажи им: Да се не изкачвате нито да воювате, защото Аз не съм всред вас, да не би да бъдете поразени пред неприятелите си. 43Така ви говорих; но вие не послушахте, а престъпихте Божията заповед и надменно се изкачихте на поляната. 44Тогава аморейците, които живееха на оная поляна, излязоха против вас, гониха ви, както правят пчелите, и поразиха ви в Сиир и до Орма, 45И като се върнахте плакахте пред Господа; но Господ не послуша гласа ви нито ви даде ухо. 46Така стояхте в Кадис дълго време, според колкото дни прекарахте [там].Bulgarian Bible - (Bibliata.com text version dated June 10, 2005 - used by permission) -- BULGARIAN BIBLE Copyright © 1995-2005 by Bibliata.com. This digital version is based on the 1940 edition of the Bulgarian Bible. The original text has been revised according to the current Bulgarian alphabet. The applied transliteration method is patented and may not be used without an express written permission from the patentee. The current version contains exactly: 66 books, 1,189 chapters, 31,101 verses, 679,466 words and 3,027,900 characters. It may be reproduced electronically only in its entirety, except in cases of direct quotation accompanied with complete bibliographical note. The text may be digitally formatted only if this does not modify the order and meaning of words, phrases and sentences. While the order of the books may be rearranged according to the Western canon, the original chapter and verse numbering must be preserved. Titles may be translated. The text contains the following technical markings: -- <> Translators note representing text not contained in MSS -- [] Text not found in all known MSS -- {} Meaning of the preceding word or phrase -- () Grammatical function (in parentheses)

Bible Hub

Numbers 36
Top of Page
Top of Page