Psalm 80
Czech BKR

1Přednímu z kantorů na šošannim, žalm svědectví, Azafovi. (1a) Ó pastýři Izraelský, pozoruj, kterýž vodíš Jozefa jako stádo, kterýž sedíš nad cherubíny, ó zastkvějž se.

2Před Efraimem, Beniaminem a Manasse vzbuď moc svou, a přispěj k spasení našemu.

3Ó Bože, navrať nás, a dejž, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.

4Hospodine Bože zástupů, dokudž se přísně stavěti budeš k modlitbám lidu svého?

5Nakrmil jsi je chlebem pláče, a dals jim vypiti slz míru velikou.

6Postavils nás k sváru sousedům našim, a nepřátelé naši aby sobě posměch z nás činili.

7Ó Bože zástupů, navrať nás, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.

8Ty jsi kmen vinný z Egypta přenesl, vyhnal jsi pohany, a vsadils jej.

9Uprázdnil jsi mu, a učinils, aby se vkořenil, i zemi naplnil.

10Přikryty jsou hory stínem jeho, a réví jeho jako nejvyšší cedrové.

11Vypustil ratolesti své až k moři, a až do řeky rozvody své.

12I pročež jsi rozbořil hradbu vinice, tak aby každý, kdož by tudy šel, trhati z ní mohl?

13Vepř divoký zryl ji, a zvěř polní spásla ji.

14Ó Bože zástupů, obrať se již, popatř s nebe, viz a navštěv kmen vinný tento,

15Vinici tu, kterouž štípila pravice tvá, a mladistvé réví, kteréž jsi zmocnil sobě.

16Popálenať jest ohněm a poroubána, od žehrání oblíčeje tvého hyne.

17Budiž ruka tvá nad mužem pravice tvé, nad synem člověka, kteréhož jsi zmocnil sobě,

18A neodstoupímeť od tebe; zachovej nás při životu, ať jméno tvé vzýváme.

19(Psalms 80:20) Hospodine Bože zástupů, navratiž nás zase, a dej, ať nám svítí oblíčej tvůj, a spaseni budeme.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Psalm 79
Top of Page
Top of Page