Genesis 11
Czech BKR

1Byla pak všecka země jazyku jednoho a řeči jedné. 2I stalo se, když se brali od východu, nalezli pole v zemi Sinear, a bydlili tam. 3A řekli jeden druhému: Nuže, nadělejme cihel, a vypalme je ohněm. I měli cihly místo kamení, a zemi lepkou místo vápna. 4Nebo řekli: Nuže, vystavějme sobě město a věži, jejíž by vrch dosahal k nebi; a tak učiňme sobě jméno, abychom nebyli rozptýleni po vší zemi. 5Sstoupil pak Hospodin, aby viděl to město a věži, kterouž stavěli synové lidští. 6A řekl Hospodin: Aj, lid jeden a jazyk jeden všechněch těchto, a toť jest začátek díla jejich; nyní pak nedadí sobě v tom překaziti, což umínili dělati. 7Protož sstupme a změťme tam jazyk jejich, aby jeden druhého jazyku nerozuměl. 8A tak rozptýlil je Hospodin odtud po vší zemi; i přestali stavěti města toho. 9Protož nazváno jest jméno jeho Bábel; nebo tu zmátl Hospodin jazyk vší země; a odtud rozptýlil je Hospodin po vší zemi.

10Titoť jsou rodové Semovi: Sem, když byl ve stu letech, zplodil Arfaxada ve dvou letech po potopě. 11A byl živ Sem po zplození Arfaxada pět set let; a plodil syny a dcery.

12Arfaxad pak živ byl pět a třidceti let, a zplodil Sále. 13A po zplození Sále živ byl Arfaxad čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.

14Sále také živ byl třidceti let, a zplodil Hebera. 15A živ byl Sále po zplození Hebera čtyři sta a tři léta; a plodil syny a dcery.

16Živ pak byl Heber čtyři a třidceti let, a zplodil Pelega. 17A živ byl Heber po zplození Pelega čtyři sta a třidceti let; a plodil syny a dcery.

18Peleg pak živ byl třidceti let, a zplodil Réhu. 19A živ byl Peleg po zplození Réhu dvě stě a devět let; a plodil syny a dcery.

20Réhu také živ byl třidceti a dvě létě, a zplodil Sáruga. 21A po zplození Sáruga živ byl Réhu dvě stě a sedm let; a plodil syny a dcery.

22Živ pak byl Sárug třidceti let, a zplodil Náchora. 23A byl živ Sárug po zplození Náchora dvě stě let; a plodil syny a dcery.

24Náchor pak živ byl dvadceti a devět let, a zplodil Táre. 25A živ byl Náchor po zplození Táre sto a devatenácte let; a plodil syny a dcery.

26Živ pak byl Táre sedmdesáte let, a zplodil Abrama, Náchora a Hárana.

27Tito jsou pak rodové Táre: Táre zplodil Abrama, Náchora a Hárana; Háran pak zplodil Lota. 28Umřel pak Háran prvé než Táre otec jeho v zemi narození svého, totiž v Ur Kaldejských. 29I zpojímali sobě ženy Abram a Náchor; jméno ženy Abramovy Sarai, a jméno ženy Náchorovy Melcha, dcera Háranova, kterýž byl otec Melchy a Jeschy. 30Byla pak Sarai neplodná, a neměla dětí.

31I vzal Táre Abrama syna svého, a Lota syna Háranova, vnuka svého, a Sarai nevěstu svou, ženu Abrama syna svého, a vyšli spolu z Ur Kaldejských, aby se brali do země Kananejské, a přišli až do Cháran, a bydlili tam. 32A byli dnové Táre dvě stě a pět let; i umřel Táre v Cháran.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Genesis 10
Top of Page
Top of Page