Galatians 5
Czech BKR

1Protož v svobodě, kterouž Kristus nás osvobodil, stůjte a nezapletejtež se zase v jho služebnosti.

2Aj, já Pavel pravím vám, že budete-li se obřezovati, Kristus vám nic neprospěje. 3A zase osvědčuji všelikému člověku, kterýž se obřezuje, že jest povinen všecken Zákon naplniti. 4Odcizili jste se Krista, kteřížkoli v Zákoně ospravedlněni býti hledáte; vypadli jste z milosti. 5My zajisté duchem z víry, naděje spravedlnosti očekáváme. 6Nebo v Kristu Ježíši ani obřízka neprospívá, ani neobřízka, ale víra skrze lásku dělající.

7Běželi jste dobře. Kdo jest vám překazil, abyste pravdy neposlouchali? 8Neníť ta rada z toho, kterýž vás volá. 9Maličko kvasu všecko těsto nakvašuje. 10Jáť mám naději o vás v Pánu, že nic jiného smýšleti nebudete; ale ten, jenž kormoutí vás, trpěti bude soud, kdožť jest on koli. 11Já pak, bratří, káži-li také obřízku, i pročež protivenství trpím? Tedy jest vyprázdněno pohoršení kříže. 12Ó by raději odřezáni byli, kteříž vás nepokojí.

13Nebo vy v svobodu povoláni jste, bratří, toliko abyste té svobody nepokládali sobě za zámysl povolování tělu, ale skrze lásku posluhujte sobě vespolek. 14Nebo všecken Zákon v jednom slovu se zavírá, totiž v tom: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého. 15Pakli se vespolek koušete a žerete, hleďtež, abyste jedni od druhých zkaženi nebyli.

16Ale pravímť: Duchem choďte, a žádosti těla nevykonáte. 17Nebo tělo žádá proti Duchu, a Duch proti tělu. Ty pak věci jsou sobě vespolek odporné, tak abyste ne hned, což byste chtěli, to činili. 18Jestliže pak Duchem vedeni býváte, nejste pod Zákonem. 19Zjevníť jsou pak skutkové těla, jenž jsou: Cizoložstvo, smilstvo, nečistota, chlipnost, 20Modloslužba, čarování, nepřátelství, svárové, nenávisti, hněvové, dráždění, různice, sekty, 21Závisti, vraždy, opilství, hodování, a těm podobné věci. Kteréžto kdožkoli činí, toť vám předpovídám, jakož jsem i prve pravil, že království Božího dědicové nebudou. 22Ovoce pak Ducha jestiť: Láska, radost, pokoj, tichost, dobrotivost, dobrota, věrnost, krotkost, středmost. 23Proti takovýmť není Zákon. 24Nebo kteříž jsou Kristovi, tiť jsou tělo své ukřižovali s vášněmi a s žádostmi.

25Jsme-liť tedy Duchem živi, Duchem i choďme. 26Nebývejme marné chvály žádostivi, jedni druhých popouzejíce a jedni druhým závidíce.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

Galatians 4
Top of Page
Top of Page