1 Chronicles 23
Czech BKR

1Sstarav se pak David, a jsa pln dnů, ustanovil králem Šalomouna syna svého nad Izraelem, 2A shromáždil všecka knížata Izraelská, i kněží a Levíty.

3I sečteni jsou Levítové od třidcítiletých a výše, a byl počet jich, vedlé jmen a osob jejich, třidceti a osm tisíců. 4Z kterýchž postaveno bylo nad dílem domu Hospodinova čtyřmecítma tisíců, vladařů pak a soudců šest tisíců, 5A vrátných čtyři tisíce, a čtyři tisíce chválících Hospodina na nástrojích, kterýchž nadělal k chválení Boha. 6I nařídil David pořádku mezi syny Léví, totiž mezi syny Gerson, Kahat a Merari.

7Z Gersona byli Ladan a Semei. 8Synové Ladan: Kníže Jehiel, Zetam a Joel, ti tři. 9Synové Semei: Selomit, Oziel a Háran, ti tři. Ta jsou knížata otcovských čeledí Ladanských. 10Synové pak Semei: Jachat, Zina, Jehus a Beria. Ti čtyři jsou synové Semei. 11Byl pak Jachat kníže, a Ziza druhý, ale Jehus a Beria ne mnoho měli synů, a protož v čeledi otcovské za jedny byli počítáni.

12Synové Kahat: Amram, Izar, Hebron a Uziel, ti čtyři. 13Synové Amramovi: Aron a Mojžíš. Byl pak oddělen Aron, aby sloužil v svatyni svatých, on i synové jeho na věky, a aby kadili před Hospodinem, a sloužili jemu, i dobrořečili ve jménu jeho až na věky. 14Ale synové Mojžíše, muže Božího, počteni jsou v pokolení Léví. 15Synové Mojžíšovi: Gersom a Eliezer. 16Synové Gersomovi: Sebuel kníže. 17A synové Eliezerovi: Rechabiáš kníže. Neměl pak Eliezer více synů, ale synové Rechabiášovi rozmnožili se velmi. 18Synové Izarovi: Selomit kníže. 19Synové Hebronovi: Jeriáš kníže, Amariáš druhé, Jachaziel třetí, a Jekmaam čtvrté. 20Synové Uzielovi: Mícha kníže, a Jezia druhý.

21Synové Merari: Moholi a Musi. Synové Moholi: Eleazar a Cis. 22Umřel pak Eleazar, a neměl synů, než toliko dcery, kteréž pojali synové Cis, bratří jejich. 23Synové Musi: Moholi a Eder a Jerimot, ti tři.

24Ti jsou synové Léví po čeledech svých, knížata čeledí, kteříž vyčteni byli vedlé počtu jmen a osob, konající dílo v přisluhování domu Hospodinova od dvadcítiletých a výše. 25Nebo řekl David: Odpočinutí dal Hospodin Bůh Izraelský lidu svému, a bydliti bude v Jeruzalémě až na věky. 26Ano i Levítové nebudou více nositi stánku, ani kterých nádob jeho k přisluhování jeho. 27A tak podlé nařízení Davidova nejposlednějšího byvše sečteni synové Léví, počna od dvadcítiletých a výše, 28Postaveni byli, aby byli ku pomoci synů Aronových, v přisluhování domu Hospodinova v síňcích, v pokojích a při očišťování všeliké věci svaté, i při práci služebnosti domu Božího, 29Též při chlebích posvátných, a při běli k obětem suchým, při koláčích přesných, a při pánvicích a rendlících, i při všeliké míře a měření, 30A aby stáli každého jitra k slavení a chválení Hospodina, tolikéž i u večer, 31A při všeliké oběti zápalů Hospodinových ve dny sobotní, a na novměsíce a v svátky výroční v jistém počtu, vedlé řádu jejich ustavičně před Hospodinem, 32A tak aby drželi stráž stánku úmluvy, a stráž svatyně, i stráž synů Aronových, bratří svých v službě domu Hospodinova.

Czech Bible Kralicka: Bible svata aneb vsecka svata pisma Stareho i Noveho Zakona podle posledniho vydani kralickeho z roku 1613.

Bible Hub

1 Chronicles 22
Top of Page
Top of Page