T'hilim 37
Psalm 37 Aleppo Codex
1א לדוד  אל-תתחר במרעים  אל-תקנא בעשי עולה

2ב כי כחציר מהרה ימלו  וכירק דשא יבולון

3ג בטח ביהוה ועשה-טוב  שכן-ארץ ורעה אמונה

4ד והתענג על-יהוה  ויתן-לך משאלת לבך

5ה גול על-יהוה דרכך  ובטח עליו והוא יעשה

6ו והוציא כאור צדקך  ומשפטך כצהרים

7ז דום ליהוה--  והתחולל-לו אל-תתחר במצליח דרכו  באיש עשה מזמות

8ח הרף מאף ועזב חמה  אל-תתחר אך-להרע

9ט כי-מרעים יכרתון  וקוי יהוה המה יירשו-ארץ

10י ועוד מעט ואין רשע  והתבוננת על-מקומו ואיננו

11יא וענוים יירשו-ארץ  והתענגו על-רב שלום

12יב זמם רשע לצדיק  וחרק עליו שניו

13יג אדני ישחק-לו  כי-ראה כי-יבא יומו

14יד חרב פתחו רשעים--  ודרכו קשתם להפיל עני ואביון  לטבוח ישרי-דרך

15טו חרבם תבוא בלבם  וקשתותם תשברנה

16טז טוב-מעט לצדיק--  מהמון רשעים רבים

17יז כי זרועות רשעים תשברנה  וסומך צדיקים יהוה

18יח יודע יהוה ימי תמימם  ונחלתם לעולם תהיה

19יט לא-יבשו בעת רעה  ובימי רעבון ישבעו

20כ כי רשעים יאבדו ואיבי יהוה כיקר כרים  כלו בעשן כלו

21כא לוה רשע ולא ישלם  וצדיק חונן ונותן

22כב כי מברכיו יירשו ארץ  ומקלליו יכרתו

23כג מיהוה מצעדי-גבר כוננו  ודרכו יחפץ

24כד כי-יפל לא-יוטל  כי-יהוה סומך ידו

25כה נער הייתי--  גם-זקנתי ולא-ראיתי צדיק נעזב  וזרעו מבקש-לחם

26כו כל-היום חונן ומלוה  וזרעו לברכה

27כז סור מרע ועשה-טוב  ושכן לעולם

28כח כי יהוה אהב משפט  ולא-יעזב את-חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים  נכרת

29כט צדיקים יירשו-ארץ  וישכנו לעד עליה

30ל פי-צדיק יהגה חכמה  ולשונו תדבר משפט

31לא תורת אלהיו בלבו  לא תמעד אשריו

32לב צופה רשע לצדיק  ומבקש להמיתו

33לג יהוה לא-יעזבנו בידו  ולא ירשיענו בהשפטו

34לד קוה אל-יהוה ושמר דרכו  וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים  תראה

35לה ראיתי רשע עריץ  ומתערה כאזרח רענן

36לו ויעבר והנה איננו  ואבקשהו ולא נמצא

37לז שמר-תם וראה ישר  כי-אחרית לאיש שלום

38לח ופשעים נשמדו יחדו  אחרית רשעים נכרתה

39לט ותשועת צדיקים מיהוה  מעוזם בעת צרה

40מ ויעזרם יהוה ויפלטם  יפלטם מרשעים ויושיעם--כי-חסו בו

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Psalm 36
Top of Page
Top of Page