T'hilim 31
Psalm 31 Aleppo Codex
1א למנצח מזמור לדוד ב בך-יהוה חסיתי אל-אבושה לעולם  בצדקתך פלטני

2ג הטה אלי אזנך--  מהרה הצילני היה לי לצור-מעוז--לבית מצודות  להושיעני

3ד כי-סלעי ומצודתי אתה  ולמען שמך תנחני ותנהלני

4ה תוציאני--מרשת זו טמנו לי  כי-אתה מעוזי

5ו בידך אפקיד רוחי  פדית אותי יהוה--אל אמת

6ז שנאתי השמרים הבלי-שוא  ואני אל-יהוה בטחתי

7ח אגילה ואשמחה  בחסדך אשר ראית את-עניי  ידעת בצרות נפשי

8ט ולא הסגרתני ביד-אויב  העמדת במרחב רגלי

9י חנני יהוה  כי צר-לי עששה בכעס עיני  נפשי ובטני

10יא כי כלו ביגון חיי--  ושנותי באנחה כשל בעוני כחי  ועצמי עששו

11יב מכל-צררי הייתי חרפה ולשכני מאד--  ופחד למידעי ראי בחוץ--  נדדו ממני

12יג נשכחתי כמת מלב  הייתי ככלי אבד

13יד כי שמעתי דבת רבים--  מגור מסביב בהוסדם יחד עלי  לקחת נפשי זממו

14טו ואני עליך בטחתי יהוה  אמרתי אלהי אתה

15טז בידך עתתי  הצילני מיד-אויבי ומרדפי

16יז האירה פניך על-עבדך  הושיעני בחסדך

17יח יהוה--אל-אבושה כי קראתיך  יבשו רשעים ידמו לשאול

18יט תאלמנה שפתי-שקר  הדברות על-צדיק עתק--בגאוה ובוז

19כ מה רב-טובך  אשר-צפנת ליראיך פעלת לחסים בך  נגד בני אדם

20כא תסתירם בסתר פניך--  מרכסי-איש תצפנם בסכה  מריב לשנות

21כב ברוך יהוה  כי הפליא חסדו לי בעיר מצור

22כג ואני אמרתי בחפזי--  נגרזתי מנגד עיניך אכן--שמעת קול תחנוני  בשועי אליך

23כד אהבו את-יהוה  כל-חסידיו אמונים נצר יהוה  ומשלם על-יתר עשה גאוה

24כה חזקו ויאמץ לבבכם--  כל-המיחלים ליהוה

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Psalm 30
Top of Page
Top of Page