B'midvar 4
Numbers 4 Aleppo Codex
1א וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 2ב נשא את ראש בני קהת מתוך בני לוי--למשפחתם לבית אבתם 3ג מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה--כל בא לצבא לעשות מלאכה באהל מועד 4ד זאת עבדת בני קהת באהל מועד--קדש הקדשים

5ה ובא אהרן ובניו בנסע המחנה והורדו את פרכת המסך וכסו בה--את ארן העדת 6ו ונתנו עליו כסוי עור תחש ופרשו בגד כליל תכלת מלמעלה ושמו בדיו 7ז ועל שלחן הפנים יפרשו בגד תכלת ונתנו עליו את הקערת ואת הכפת ואת המנקית ואת קשות הנסך ולחם התמיד עליו יהיה 8ח ופרשו עליהם בגד תולעת שני וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו 9ט ולקחו בגד תכלת וכסו את מנרת המאור ואת נרתיה ואת מלקחיה ואת מחתתיה ואת כל כלי שמנה אשר ישרתו לה בהם 10י ונתנו אתה ואת כל כליה אל מכסה עור תחש ונתנו על המוט 11יא ועל מזבח הזהב יפרשו בגד תכלת וכסו אתו במכסה עור תחש ושמו את בדיו 12יב ולקחו את כל כלי השרת אשר ישרתו בם בקדש ונתנו אל בגד תכלת וכסו אותם במכסה עור תחש ונתנו על המוט 13יג ודשנו את המזבח ופרשו עליו בגד ארגמן 14יד ונתנו עליו את כל כליו אשר ישרתו עליו בהם את המחתת את המזלגת ואת היעים ואת המזרקת--כל כלי המזבח ופרשו עליו כסוי עור תחש--ושמו בדיו 15טו וכלה אהרן ובניו לכסת את הקדש ואת כל כלי הקדש בנסע המחנה ואחרי כן יבאו בני קהת לשאת ולא יגעו אל הקדש ומתו אלה משא בני קהת באהל מועד

16טז ופקדת אלעזר בן אהרן הכהן שמן המאור וקטרת הסמים ומנחת התמיד ושמן המשחה  פקדת כל המשכן וכל אשר בו בקדש ובכליו  {פ}

17יז וידבר יהוה אל משה ואל אהרן לאמר 18יח אל תכריתו את שבט משפחת הקהתי מתוך הלוים 19יט וזאת עשו להם וחיו ולא ימתו בגשתם את קדש הקדשים  אהרן ובניו יבאו ושמו אותם איש איש על עבדתו ואל משאו 20כ ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו  {פ}

21כא וידבר יהוה אל משה לאמר 22כב נשא את ראש בני גרשון--גם הם  לבית אבתם למשפחתם 23כג מבן שלשים שנה ומעלה עד בן חמשים שנה--תפקד אותם  כל הבא לצבא צבא לעבד עבדה באהל מועד 24כד זאת עבדת משפחת הגרשני--לעבד ולמשא 25כה ונשאו את יריעת המשכן ואת אהל מועד מכסהו ומכסה התחש אשר עליו מלמעלה ואת מסך--פתח אהל מועד 26כו ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו 27כז על פי אהרן ובניו תהיה כל עבדת בני הגרשני לכל משאם ולכל עבדתם ופקדתם עלהם במשמרת את כל משאם 28כח זאת עבדת משפחת בני הגרשני--באהל מועד ומשמרתם--ביד איתמר בן אהרן הכהן  {ס}

29כט בני מררי--למשפחתם לבית אבתם תפקד אתם 30ל מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה--תפקדם  כל הבא לצבא לעבד את עבדת אהל מועד 31לא וזאת משמרת משאם לכל עבדתם באהל מועד  קרשי המשכן ובריחיו ועמודיו ואדניו 32לב ועמודי החצר סביב ואדניהם ויתדתם ומיתריהם לכל כליהם ולכל עבדתם ובשמת תפקדו את כלי משמרת משאם 33לג זאת עבדת משפחת בני מררי לכל עבדתם באהל מועד--ביד איתמר בן אהרן הכהן

34לד ויפקד משה ואהרן ונשיאי העדה את בני הקהתי למשפחתם ולבית אבתם 35לה מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה--כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד 36לו ויהיו פקדיהם למשפחתם--אלפים שבע מאות וחמשים 37לז אלה פקודי משפחת הקהתי כל העבד באהל מועד אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה  {ס}

38לח ופקודי בני גרשון למשפחותם ולבית אבתם 39לט מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה--כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד 40מ ויהיו פקדיהם למשפחתם לבית אבתם--אלפים ושש מאות ושלשים 41מא אלה פקודי משפחת בני גרשון כל העבד באהל מועד--אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה

42מב ופקודי משפחת בני מררי למשפחתם לבית אבתם 43מג מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה--כל הבא לצבא לעבדה באהל מועד 44מד ויהיו פקדיהם למשפחתם--שלשת אלפים ומאתים 45מה אלה פקודי משפחת בני מררי אשר פקד משה ואהרן על פי יהוה ביד משה

46מו כל הפקדים אשר פקד משה ואהרן ונשיאי ישראל--את הלוים  למשפחתם ולבית אבתם 47מז מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה  כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא--באהל מועד 48מח ויהיו פקדיהם--שמנת אלפים וחמש מאות ושמנים 49מט על פי יהוה פקד אותם ביד משה--איש איש על עבדתו ועל משאו ופקדיו אשר צוה יהוה את משה  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 3
Top of Page
Top of Page