B'midvar 35
Numbers 35 Aleppo Codex
1א וידבר יהוה אל משה בערבת מואב על ירדן ירחו לאמר 2ב צו את בני ישראל ונתנו ללוים מנחלת אחזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבתיהם תתנו ללוים 3ג והיו הערים להם לשבת ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכשם ולכל חיתם

4ד ומגרשי הערים אשר תתנו ללוים--מקיר העיר וחוצה אלף אמה סביב 5ה ומדתם מחוץ לעיר את פאת קדמה אלפים באמה ואת פאת נגב אלפים באמה ואת פאת ים אלפים באמה ואת פאת צפון אלפים באמה--והעיר בתוך זה יהיה להם מגרשי הערים

6ו ואת הערים אשר תתנו ללוים--את שש ערי המקלט אשר תתנו לנס שמה הרצח ועליהם תתנו ארבעים ושתים עיר 7ז כל הערים אשר תתנו ללוים--ארבעים ושמנה עיר  אתהן ואת מגרשיהן 8ח והערים אשר תתנו מאחזת בני ישראל--מאת הרב תרבו ומאת המעט תמעיטו  איש כפי נחלתו אשר ינחלו יתן מעריו ללוים  {פ}

9ט וידבר יהוה אל משה לאמר 10י דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם  כי אתם עברים את הירדן ארצה כנען 11יא והקריתם לכם ערים ערי מקלט תהיינה לכם ונס שמה רצח מכה נפש בשגגה 12יב והיו לכם הערים למקלט מגאל ולא ימות הרצח עד עמדו לפני העדה למשפט 13יג והערים אשר תתנו--שש ערי מקלט תהיינה לכם 14יד את שלש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלש הערים תתנו בארץ כנען  ערי מקלט תהיינה 15טו לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים האלה למקלט--לנוס שמה כל מכה נפש בשגגה

16טז ואם בכלי ברזל הכהו וימת רצח הוא  מות יומת הרצח 17יז ואם באבן יד אשר ימות בה הכהו וימת--רצח הוא  מות יומת הרצח 18יח או בכלי עץ יד אשר ימות בו הכהו וימת--רצח הוא  מות יומת הרצח 19יט גאל הדם הוא ימית את הרצח  בפגעו בו הוא ימתנו 20כ ואם בשנאה יהדפנו או השליך עליו בצדיה וימת 21כא או באיבה הכהו בידו וימת--מות יומת המכה רצח הוא  גאל הדם ימית את הרצח--בפגעו בו

22כב ואם בפתע בלא איבה הדפו או השליך עליו כל כלי בלא צדיה 23כג או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות ויפל עליו וימת--והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו 24כד ושפטו העדה בין המכה ובין גאל הדם--על המשפטים האלה 25כה והצילו העדה את הרצח מיד גאל הדם והשיבו אתו העדה אל עיר מקלטו אשר נס שמה וישב בה עד מות הכהן הגדל אשר משח אתו בשמן הקדש 26כו ואם יצא יצא הרצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שמה 27כז ומצא אתו גאל הדם מחוץ לגבול עיר מקלטו  ורצח גאל הדם את הרצח--אין לו דם 28כח כי בעיר מקלטו ישב עד מות הכהן הגדל ואחרי מות הכהן הגדל--ישוב הרצח אל ארץ אחזתו

29כט והיו אלה לכם לחקת משפט לדרתיכם בכל מושבתיכם

30ל כל מכה נפש--לפי עדים ירצח את הרצח ועד אחד לא יענה בנפש למות 31לא ולא תקחו כפר לנפש רצח אשר הוא רשע למות  כי מות יומת 32לב ולא תקחו כפר לנוס אל עיר מקלטו לשוב לשבת בארץ עד מות הכהן 33לג ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה כי הדם הוא יחניף את הארץ ולארץ לא יכפר לדם אשר שפך בה כי אם בדם שפכו 34לד ולא תטמא את הארץ אשר אתם ישבים בה--אשר אני שכן בתוכה  כי אני יהוה--שכן בתוך בני ישראל  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 34
Top of Page
Top of Page