B'midvar 23
Numbers 23 Aleppo Codex
1א ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילים 2ב ויעש בלק כאשר דבר בלעם ויעל בלק ובלעם פר ואיל במזבח 3ג ויאמר בלעם לבלק התיצב על עלתך ואלכה אולי יקרה יהוה לקראתי ודבר מה יראני והגדתי לך וילך שפי

4ד ויקר אלהים אל בלעם ויאמר אליו את שבעת המזבחת ערכתי ואעל פר ואיל במזבח 5ה וישם יהוה דבר בפי בלעם ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר 6ו וישב אליו והנה נצב על עלתו--הוא וכל שרי מואב

7ז וישא משלו ויאמר  מן ארם ינחני בלק מלך מואב מהררי קדם--לכה ארה לי יעקב ולכה זעמה ישראל

8ח מה אקב לא קבה אל ומה אזעם לא זעם יהוה

9ט כי מראש צרים אראנו ומגבעות אשורנו  הן עם לבדד ישכן ובגוים לא יתחשב

10י מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו

11יא ויאמר בלק אל בלעם מה עשית לי  לקב איבי לקחתיך והנה ברכת ברך 12יב ויען ויאמר  הלא את אשר ישים יהוה בפי--אתו אשמר לדבר

13יג ויאמר אליו בלק לך נא אתי אל מקום אחר אשר תראנו משם--אפס קצהו תראה וכלו לא תראה וקבנו לי משם 14יד ויקחהו שדה צפים אל ראש הפסגה ויבן שבעה מזבחת ויעל פר ואיל במזבח 15טו ויאמר אל בלק התיצב כה על עלתך ואנכי אקרה כה 16טז ויקר יהוה אל בלעם וישם דבר בפיו ויאמר שוב אל בלק וכה תדבר 17יז ויבא אליו והנו נצב על עלתו ושרי מואב אתו ויאמר לו בלק מה דבר יהוה

18יח וישא משלו ויאמר  קום בלק ושמע האזינה עדי בנו צפר

19יט לא איש אל ויכזב ובן אדם ויתנחם ההוא אמר ולא יעשה ודבר ולא יקימנה

20כ הנה ברך לקחתי וברך ולא אשיבנה

21כא לא הביט און ביעקב ולא ראה עמל בישראל יהוה אלהיו עמו ותרועת מלך בו

22כב אל מוציאם ממצרים--כתועפת ראם לו

23כג כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל

24כד הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא לא ישכב עד יאכל טרף ודם חללים ישתה

25כה ויאמר בלק אל בלעם גם קב לא תקבנו גם ברך לא תברכנו 26כו ויען בלעם ויאמר אל בלק  הלא דברתי אליך לאמר כל אשר ידבר יהוה אתו אעשה

27כז ויאמר בלק אל בלעם לכה נא אקחך אל מקום אחר אולי יישר בעיני האלהים וקבתו לי משם 28כח ויקח בלק את בלעם ראש הפעור הנשקף על פני הישימן 29כט ויאמר בלעם אל בלק בנה לי בזה שבעה מזבחת והכן לי בזה שבעה פרים ושבעה אילם 30ל ויעש בלק כאשר אמר בלעם ויעל פר ואיל במזבח

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Numbers 22
Top of Page
Top of Page