Mikhayah 7
Micah 7 Aleppo Codex
1א אללי לי כי הייתי כאספי קיץ כעללת בציר  אין אשכול לאכול בכורה אותה נפשי

2ב אבד חסיד מן הארץ וישר באדם אין  כלם לדמים יארבו איש את אחיהו יצודו חרם

3ג על הרע כפים להיטיב השר שאל והשפט בשלום והגדול דבר הות נפשו הוא--ויעבתוה

4ד טובם כחדק ישר ממסוכה יום מצפיך פקדתך באה עתה תהיה מבוכתם

5ה אל תאמינו ברע אל תבטחו באלוף משכבת חיקך שמר פתחי פיך

6ו כי בן מנבל אב בת קמה באמה כלה בחמתה  איבי איש אנשי ביתו

7ז ואני ביהוה אצפה אוחילה לאלהי ישעי  ישמעני אלהי

8ח אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי  כי אשב בחשך יהוה אור לי  {פ}

9ט זעף יהוה אשא כי חטאתי לו  עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי--יוציאני לאור אראה בצדקתו

10י ותרא איבתי ותכסה בושה--האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות

11יא יום לבנות גדריך יום ההוא ירחק חק

12יב יום הוא ועדיך יבוא למני אשור וערי מצור ולמני מצור ועד נהר וים מים והר ההר

13יג והיתה הארץ לשממה על ישביה מפרי מעלליהם  {פ}

14יד רעה עמך בשבטך צאן נחלתך--שכני לבדד יער בתוך כרמל ירעו בשן וגלעד כימי עולם

15טו כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות

16טז יראו גוים ויבשו מכל גבורתם ישימו יד על פה אזניהם תחרשנה

17יז ילחכו עפר כנחש--כזחלי ארץ ירגזו ממסגרתיהם אל יהוה אלהינו יפחדו ויראו ממך

18יח מי אל כמוך נשא עון ועבר על פשע לשארית נחלתו  לא החזיק לעד אפו כי חפץ חסד הוא

19יט ישוב ירחמנו יכבש עונתינו ותשליך במצלות ים כל חטאותם

20כ תתן אמת ליעקב חסד לאברהם אשר נשבעת לאבתינו מימי קדם  {ש}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Micah 6
Top of Page
Top of Page