Mikhayah 6
Micah 6 Aleppo Codex
1א שמעו נא את אשר יהוה אמר  קום ריב את ההרים ותשמענה הגבעות קולך

2ב שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מוסדי ארץ  כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח

3ג עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך  ענה בי

4ד כי העלתיך מארץ מצרים ומבית עבדים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרן ומרים

5ה עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב ומה ענה אתו בלעם בן בעור--מן השטים עד הגלגל למען דעת צדקות יהוה

6ו במה אקדם יהוה אכף לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה

7ז הירצה יהוה באלפי אילים ברבבות נחלי שמן האתן בכורי פשעי פרי בטני חטאת נפשי

8ח הגיד לך אדם מה טוב ומה יהוה דורש ממך כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלהיך  {ס}

9ט קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה

10י עוד האש בית רשע--אצרות רשע ואיפת רזון זעומה

11יא האזכה במאזני רשע ובכיס אבני מרמה

12יב אשר עשיריה מלאו חמס וישביה דברו שקר ולשונם רמיה בפיהם

13יג וגם אני החליתי הכותך--השמם על חטאתך

14יד אתה תאכל ולא תשבע וישחך בקרבך ותסג ולא תפליט ואשר תפלט לחרב אתן

15טו אתה תזרע ולא תקצור אתה תדרך זית ולא תסוך שמן ותירוש ולא תשתה יין

16טז וישתמר חקות עמרי וכל מעשה בית אחאב ותלכו במעצותם--למען תתי אתך לשמה וישביה לשרקה וחרפת עמי תשאו  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Micah 5
Top of Page
Top of Page