Mikhayah 5
Micah 5 Aleppo Codex
1יד עתה תתגדדי בת גדוד מצור שם עלינו בשבט יכו על הלחי את שפט ישראל  {ס}

2א ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באלפי יהודה--ממך לי יצא להיות מושל בישראל ומוצאתיו מקדם מימי עולם

3ב לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובון על בני ישראל

4ג ועמד ורעה בעז יהוה--בגאון שם יהוה אלהיו וישבו כי עתה יגדל עד אפסי ארץ

5ד והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנותינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם

6ה ורעו את ארץ אשור בחרב ואת ארץ נמרד בפתחיה והציל מאשור--כי יבוא בארצנו וכי ידרך בגבולנו  {פ}

7ו והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת יהוה כרביבים עלי עשב--אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם  {פ}

8ז והיה שארית יעקב בגוים בקרב עמים רבים כאריה בבהמות יער ככפיר בעדרי צאן--אשר אם עבר ורמס וטרף ואין מציל

9ח תרם ידך על צריך וכל איביך יכרתו

10ט והיה ביום ההוא נאם יהוה והכרתי סוסיך מקרבך והאבדתי מרכבתיך

11י והכרתי ערי ארצך והרסתי כל מבצריך

12יא והכרתי כשפים מידך ומעוננים לא יהיו לך

13יב והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך ולא תשתחוה עוד למעשה ידיך

14יג ונתשתי אשיריך מקרבך והשמדתי עריך

15יד ועשיתי באף ובחמה נקם--את הגוים  אשר לא שמעו  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Micah 4
Top of Page
Top of Page