Yehoshua 1
Joshua 1 Aleppo Codex
1א ויהי אחרי מות משה--עבד יהוה ויאמר יהוה אל יהושע בן נון משרת משה לאמר 2ב משה עבדי מת ועתה קום עבר את הירדן הזה אתה וכל העם הזה אל הארץ אשר אנכי נתן להם לבני ישראל 3ג כל מקום אשר תדרך כף רגלכם בו--לכם נתתיו  כאשר דברתי אל משה 4ד מהמדבר והלבנון הזה ועד הנהר הגדול נהר פרת כל ארץ החתים ועד הים הגדול מבוא השמש--יהיה גבולכם 5ה לא יתיצב איש לפניך כל ימי חייך  כאשר הייתי עם משה אהיה עמך לא ארפך ולא אעזבך 6ו חזק ואמץ  כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם 7ז רק חזק ואמץ מאד לשמר לעשות ככל התורה--אשר צוך משה עבדי אל תסור ממנו ימין ושמאול  למען תשכיל בכל אשר תלך 8ח לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמר לעשות ככל הכתוב בו  כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל 9ט הלוא צויתיך חזק ואמץ אל תערץ ואל תחת  כי עמך יהוה אלהיך בכל אשר תלך  {פ}

10י ויצו יהושע את שטרי העם לאמר 11יא עברו בקרב המחנה וצוו את העם לאמר הכינו לכם צידה  כי בעוד שלשת ימים אתם עברים את הירדן הזה לבוא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם לרשתה  {פ}

12יב ולראובני ולגדי ולחצי שבט המנשה--אמר יהושע לאמר 13יג זכור את הדבר אשר צוה אתכם משה עבד יהוה לאמר  יהוה אלהיכם מניח לכם ונתן לכם את הארץ הזאת 14יד נשיכם טפכם ומקניכם ישבו בארץ אשר נתן לכם משה בעבר הירדן ואתם תעברו חמשים לפני אחיכם כל גבורי החיל ועזרתם אותם 15טו עד אשר יניח יהוה לאחיכם ככם וירשו גם המה את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן להם ושבתם לארץ ירשתכם וירשתם אותה אשר נתן לכם משה עבד יהוה בעבר הירדן מזרח השמש

16טז ויענו את יהושע לאמר  כל אשר צויתנו נעשה ואל כל אשר תשלחנו נלך 17יז ככל אשר שמענו אל משה כן נשמע אליך  רק יהיה יהוה אלהיך עמך כאשר היה עם משה 18יח כל איש אשר ימרה את פיך ולא ישמע את דבריך לכל אשר תצונו--יומת  רק חזק ואמץ  {פ}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Deuteronomy 34
Top of Page
Top of Page