Yo'el 3
Joel 3 Aleppo Codex
1א כי הנה בימים ההמה--ובעת ההיא  אשר אשוב (אשיב) את שבות יהודה וירושלם

2ב וקבצתי את כל הגוים והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי עמם שם על עמי ונחלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת ארצי חלקו

3ג ואל עמי ידו גורל ויתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וישתו

4ד וגם מה אתם לי צר וצידון וכל גלילות פלשת הגמול אתם משלמים עלי ואם גמלים אתם עלי קל מהרה אשיב גמלכם בראשכם 5ה אשר כספי וזהבי לקחתם ומחמדי הטבים הבאתם להיכליכם 6ו ובני יהודה ובני ירושלם מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל גבולם 7ז הנני מעירם--מן המקום אשר מכרתם אתם שמה והשבתי גמלכם בראשכם 8ח ומכרתי את בניכם ואת בנותיכם ביד בני יהודה ומכרום לשבאים אל גוי רחוק  כי יהוה דבר  {פ}

9ט קראו זאת בגוים קדשו מלחמה העירו הגבורים--יגשו יעלו כל אנשי המלחמה

10י כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם לרמחים החלש יאמר גבור אני

11יא עושו ובאו כל הגוים מסביב ונקבצו שמה הנחת יהוה גבוריך

12יב יעורו ויעלו הגוים אל עמק יהושפט  כי שם אשב לשפט את כל הגוים--מסביב

13יג שלחו מגל כי בשל קציר באו רדו כי מלאה גת--השיקו היקבים כי רבה רעתם

14יד המונים המונים בעמק החרוץ  כי קרוב יום יהוה בעמק החרוץ

15טו שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נגהם

16טז ויהוה מציון ישאג ומירושלם יתן קולו ורעשו שמים וארץ ויהוה מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל

17יז וידעתם כי אני יהוה אלהיכם שכן בציון הר קדשי והיתה ירושלם קדש וזרים לא יעברו בה עוד  {ס}

18יח והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס והגבעות תלכנה חלב וכל אפיקי יהודה ילכו מים ומעין מבית יהוה יצא והשקה את נחל השטים

19יט מצרים לשממה תהיה ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקיא בארצם

20כ ויהודה לעולם תשב וירושלם לדור ודור

21כא ונקיתי דמם לא נקיתי ויהוה שכן בציון  {ש}

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Joel 2
Top of Page
Top of Page